Information till deltagarna i enkäten.

6.5.2020

Du avser delta i en enkät som utförs inom projekten eAMK och COL (Upprätthållande och utveckling av CampusOnline-tjänsten och införlivandet av den i högskolornas digitala servicesystem 2020–2021). Det är frivilligt att besvara enkäten. Materialet behandlas anonymt.

Målgruppen för enkäten är undervisande personal på yrkeshögskolorna och syftet är att utreda lärarnas erfarenheter av distansundervisningen under undantagsförhållandet till följd av coronaepidemin.

Resultaten från utredningen kommer att utnyttjas i utvecklingen av digital undervisning vid yrkeshögskolorna, i samband med utvecklingsarbetet inom COL-projektet och i arbetet med Digital vision 2030.

Enkäten

Enkäten utförs som ett arbete inom projekten eAMK och COL. Enkätblanketten har utarbetats som en del av eAMK-projektet och rapporteringen sker som en del av COL-projektet. I båda projekten har alla 22 yrkeshögskolor inom UKM:s förvaltningsområde deltagit. Respektive yrkeshögskola som deltar i den riksomspännande enkäten ansvarar för att enkäten når ut till den undervisande personalen på yrkeshögskolan.

Parterna och ansvarsfördelning

Enkäten utförs genom Jyväskylä yrkeshögskolas försorg. Respektive yrkeshögskola får sin egen yrkeshögskolas material och resultat för användning genast efter att svarstiden för enkäten är slut. Materialet behandlas av en projektgrupp som skriver en rapport på ett nationellt plan samt yrkesrelaterade och vetenskapliga publikationer. Till gruppen hör aktörer från Jyväskylä yrkeshögskola och Tavastehus yrkeshögskola.

Ansvarsgrupp för enkäten

Hannu Ikonen, Jyväskylä yrkeshögskola
Sirpa Laitinen-Väänänen, Jyväskylä yrkeshögskola
Jaana Kullaslahti, Tavastehus yrkeshögskola
Paula Tyrväinen, Jyväskylä yrkeshögskola
Rika Nakamura, Jyväskylä yrkeshögskola

Förvaring och arkivering av enkätmaterialet

Under den tid materialet behandlas förvaras det omsorgsfullt och datasäkert och med ansvar för säkerhetskopiering. Efter att projektet avslutats överförs metadata från enkätmaterialet till projekthanteringssystemet vid Jyväskylä yrkeshögskola. Det egentliga materialet arkiveras i sin helhet i ärendehanteringssystemet vid Jyväskylä yrkeshögskola och åtkomsträttigheterna till materialet bestäms så att endast den ansvariga gruppen har tillgång till materialet. Efter att COL-projektet avslutats arkiveras materialet dessutom i IDA-förvaringstjänsten för forskningsdata som förvaltas av CSC. Materialet är anonymiserat så att det inte går att identifiera svar från en enskild yrkeshögskola eller svarsgivare.

Kontaktperson

Ikonen Hannu

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762
Show more
Customer Proposal:
Vahvistan asiakkaiden oppimisen ja koulutuksen kehittämisosaamista uusissa oppimisympäristöissä.
Field of activity:
Monialaista kokemusta