Tema 1: Den digitala handledningens servicehelhet

Med servicehelhet avses här befintliga handledningstjänster, som finns tillgängliga under hela studiestigen. Användarna har kännedom om de handledningstjänster som finns tillgängliga under studiestigen samt deras innehåll och vem som genomför dem.
Handledningen betjänar den studerande i alla teman under studietiden: Digitala färdigheter, yrkeshögskolans kursutbud, studier vid yrkeshögskola, HOPS, studieförmåga och professionell utveckling.
I servicebeskrivningen för tjänsten har man överenskommit om organisationens, handledarens och den studerandes ansvar.
I beskrivningarna av handledningstjänsterna har man ur perspektivet för kontinuerligt lärande beaktat olika grupper, såsom sökande, examensstuderande (yrkeshögskolan, YAMK) och studerande vid en öppen yrkeshögskola i olika skeden av sina studier.
Ur servicebeskrivningen för handledningen framgår var material för olika handledningsbehov, till exempel självstudiematerial, hittas.
Ur servicebeskrivningen för handledningen framgår när olika handledningstjänster finns tillgängliga, hur handledningstider ska bokas och/eller hur man kommer med i handledningstjänsten.
Ur servicebeskrivningen för handledningen framgår hur webbaserad handledning och datatekniska supporttjänster erbjuds.
Organisationen efterlever skyldigheterna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Information om handledningstjänsterna ges på organisationens officiella webbplats.
Handledningstjänsterna har namngetts på ett lättfattligt sätt och deras tekniska funktionalitet har säkerställts.
Användningen av visuella element i servicebeskrivningarna och handledningstjänsterna är genomtänkt och tydlig.
I material i textformat har man beaktat tillförlitlighet, tillräcklig typsnittsstorlek, en enhetlig layout och möjlighet till användning av skärmläsare.
För video- och ljudmaterial har man beaktat textspåret eller lagt till en separat textfil.
I handledningstjänsterna beaktas de handledningsbehov som internationaliseringen av utbildningen medför (bl.a. tidsskillnader, servicespråk och servicekultur).
Ur servicebeskrivningen framgår om genomföraren av handledningstjänsten är en person eller om tjänsten är automatiserad (t.ex. bottar).
Tjänster som tillhandahålls av deltagande samarbetsparter och nätverk utanför organisationen visas i beskrivningen av handledningstjänsterna (t.ex. hälsotjänster för studerande, FPA, instanser som producerar yrkesvägledningstjänster).
Organisationen har en handledningsplan i vilken också digital handledning har beaktats.
Organisationens handledningsplan finns för påseende.
Handledningen sker i rätt tid i förhållande till organisationens processer och resurser.
Den studerande har möjlighet att delta i den smidiga utvecklingen och kontinuerliga förbättringen av tjänsterna (t.ex. verksamhetsmodellen plan-do-check-act).
Organisationen har utnämnda ansvarspersoner för regelbunden uppdatering av de digitala handledningsmaterialen och -tjänsterna.

Tema 2: Digital handledning som åtgärder – process och händelse

Handledningsprocessen ska förstås som ändamålsenlig verksamhet, som i huvudsak sker i samarbetsform. I handledningen strävar man efter att allt ska ske i rätt tid och att processen och händelsen ska ha förberetts. Inom handledningen används i allt större utsträckning tekniskt producerade material som stöder självstyrning. Organisationen och handledaren har ansvar för att informera om dessa och den studerande har å sin sida ansvar för att utnyttja handledningsmaterialet.
Vid ordnandet av handledningen beaktas övergångsfaserna i studierna (ansökan till utbildning, studiernas inledning, internationellt utbyte, fortsatta studier, karriär- och arbetslivsvägledning).
Handledningen sker i rätt tid ur den studerandes perspektiv.
Svarstiden på den studerandes behov av handledning är i enlighet med organisationens servicelöfte.
Handledningen erbjuds även vid akuta behov av handledning (t.ex. chatt och jourtider).
De som deltar i handledningen strävar målmedvetet efter samförstånd gällande behovet av och målen med handledningen.
I handledningssituationen, handledningsmiljön och de material som används beaktas handledningsprocessens olika skeden: utgångspunkten och identifiering av behovet, aktiviteter som anknyter till handledningssituationen och strukturering av den samt avslutning av handledningen.
De datasystem som högskolan har tillgång till gör det möjligt att utnyttja dataanalytiskt producerad information inom handledningen.
Jag har möjlighet att ur olika system, såsom studieregister och dataanalyskällor, få den information som handledningssituationen förutsätter.
Jag känner till samarbetsnätverket tillräckligt väl och vet hur jag ska utnyttja den information som finns tillgänglig via det.
Den studerande har i samband med tidsbokningen möjlighet att beskriva och namnge sina behov av handledning.
Jag har säkerställt att den överenskomna handledningsmiljön fungerar och förberett mig på att agera ändamålsenligt i händelse av tekniska störningar.
Digitalt producerade hälsotjänster (t.ex. hälsa, motion, mental hälsa) har integrerats i handledningsprocessen.
Handledningen stöder studiefärdigheterna och studieförmågan (t.ex. studiefärdigheter, digitala färdigheter, inlärningssvårigheter, utmaningar med studieförmågan och i livssituationen).
Den studerandes behov av individuellt stöd har beaktats och den digitala handledningens lämplighet för behovet har bedömts.

Tema 3: Den digitala handledarens kompetens samt handledningsmetoder och handledningsmiljöer

Syftet med handledningen är att stödja den studerandes inlärning, framsteg och utveckling.
Organisationen har tillgång till metoder som lämpar sig för såväl individuell handledning som grupphandledning och främjar gemenskap.
Jag erbjuder för den studerandes behov lämpliga handledningsmetoder och redskap, som följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, 3 kap.).
Den studerande har möjlighet att påverka valet av ändamålsenliga digitala redskap som organisationen stöder.
Handledningen gör det möjligt för den studerande att inta en aktiv roll och eget aktörskap.
Jag beaktar särdragen i interaktion via webben, såsom valet av redskap och dess lämplighet, förberedelse, interaktionen och avslutningen.
I handledningssituationen strävar man efter att uppnå ett samförstånd gällande överenskomna åtgärder.
Organisationen stöder handledarnas kompetens vad gäller digital handledning, arbetsredskap och miljöer.
Jag är medveten om det etiska och juridiska ansvaret förknippat med handledningen och dess metoder och miljöer.
Jag har nödvändig pedagogisk och teknisk kompetens för digital handledning och jag vill utvecklas och fortbilda mig i dessa färdigheter.
Jag har förmåga att bedöma den studerandes servicebehov och vilka digitala handledningsredskapen och -miljöer som lämpar sig för det.
Jag vet hur man använder och utnyttjar den information som datasystemen producerar inom handledningsarbetet (lärandeanalys, studieregister).
Jag kan identifiera situationer (t.ex. hälsoskäl, missbruk, disciplinära skäl) där det finns ett behov av närhandledning.
Säkerhetsfrågor beträffande handledningsmiljön och att agera i den har åtgärdats.
Handledningsmiljön möjliggör ostörd koncentration och integritetsskydd.

Tema 4: Dataskydd, datasäkerhet och etik

Handledningen är etisk, datasäker och krypterad.
Organisationen erbjuder systematiskt utbildning för att utveckla handledarnas kompetens (inkl. dataskydds- och datasäkerhetsfrågor).
Jag tar ansvar för utvecklingen av min egen kompetens.
Jag har satt in mig i organisationens dataskyddsanvisningar och i dataskyddslagstiftningen.
Deltagarna är medvetna om upphovsrätten för de material som används i handledningen.
I handledningssituationen agerar jag professionellt i rollen som expert och efterlever yrkesetiken. Jag förstår och beaktar etiska perspektiv när jag bedömer den digitala handledningens lämplighet för handledningssituationen och den studerandes behov.
Deltagarna är medvetna om och beaktar den tystnadsplikt som gäller för handledningen.
De studerande har informerats om huruvida handledningssituationen spelas in och publiceras av grundade skäl.
Den studerande har rätt att bestämma angående sitt eget deltagande i det inspelade materialet och huruvida det får publiceringen.
Deltagarna är medvetna om huruvida det är en automat/bott som svarar i handlednings- och rådgivningstjänsten.
Handledningssituationen är rättvis och dialogisk.
Deltagarna är medvetna om vem som närvarar vid handledningssituationen och var handledningen äger rum.
De studerande informeras om de sätt på vilka personuppgifter skyddas.
Deltagarna är medvetna om sitt ansvar i fråga om hur de påverkar den konfidentiella atmosfären, till exempel i grupphandledningssituationer.
För de miljöer och redskap som används i handledningen finns anvisningar och teknisk support tillgängliga.
Organisationen erbjuder handledningstjänster som deltagarna kan använda anonymt (t.ex. chatt, digitalt handledningsmaterial).
De studerande har informerats om ansvaret att uppdatera dataskyddet i sina egna enheter samt att sörja för det personliga dataskyddet och de digitala fotspår som uppstår i systemen.
I handledningssituationen rekommenderas i första hand uppdateringsbara datasystem och applikationer som organisationen har godkänt och till vilka inloggning främst sker med inloggningsuppgifter som organisationen har skapat.
Den studerande har i servicebeskrivningen för handledningen informerats om identifieringen på förhand.
I en individuell handledningssituation kan man på ett tillförlitligt sätt kontrollera den studerandes identitet (t.ex. säker inloggning, uppvisande av identitetshandlingar, videobild).
I handledningssituationen är det enda öppna materialet förknippat med handledningssituationen och miljön är skyddad till exempel från poppuppfönster och -meddelanden.
Ditt resultat:

Handledningen uppfyller utvärderingskriterierna på ett utmärkt sätt. Gratulerar, du har uppnått den kvalitetsnivå som eftersträvas i kriterierna för handledningen! Kom ihåg att dela dina kunskaper med dina kolleger på individ- och organisationsnivå. Vi rekommenderar också att du ansöker om kompetensmärken från en riksomfattande aktör eller din egen organisation för att kunna påvisa din handledningskompetens. Efter denna självutvärdering har du kanske identifierat några delområden där du skulle kunna utvecklas. Genom att spegla dem mot kvalitetskriterierna för digihandledning kan du utarbeta en utvecklingsplan för dig eller din organisation. Här kan du ta hjälp av hustavlor där kriterierna listas och där man kan skriva in den egna utvecklingsplanen för olika teman. För vart och ett av de fyra temana finns en hustavla, som kan laddas ner och skrivas ut i A4- eller A3-format från adressen: https://www.eamk.fi/sv/pedagogiken/digihandledning/kvalitetskriterier-for-digital-handledning/

Handledningen uppfyller en del av kvalitetskriterierna men det återstår ännu något att förbättra. Om det bland svaren finns svar med ”nej” eller ”delvis”, satsa på att utveckla dessa punkter. Du kan förbättra kvaliteten genom att spegla din kompetens mot kvalitetskriterierna för digihandledning och utarbeta en personlig utvecklingsplan. Efter denna självutvärdering har du kanske identifierat några delområden där du kunde utvecklas. Genom att spegla dem mot kvalitetskriterierna för digihandledning kan du utarbeta en utvecklingsplan för dig eller din organisation. Här kan du ta hjälp av hustavlor där kriterierna listas och där man kan skriva in den egna utvecklingsplanen för olika teman. För vart och ett av de fyra temana finns en hustavla, som kan laddas ner och skrivas ut i A4- eller A3-format från adressen: https://www.eamk.fi/sv/pedagogiken/digihandledning/kvalitetskriterier-for-digital-handledning/

Det finns rum för utveckling av din handledningskompetens. Utarbeta en personlig utvecklingsplan med hjälp av kvalitetskriterierna. Fokusera i synnerhet på sådant som inte alls förverkligas ännu. Utveckla din kompetens genom utbildningar om det är möjligt. Nätverka med kunniga handledare för att få råd och hjälp i utvecklingen av digihandledning. Efter denna självutvärdering har du kanske identifierat några delområden där du kunde utvecklas. Genom att spegla dem mot kvalitetskriterierna för digihandledning kan du utarbeta en utvecklingsplan för dig eller din organisation. Här kan du ta hjälp av hustavlor där kriterierna listas och där man kan skriva in den egna utvecklingsplanen för olika teman. För vart och ett av de fyra temana finns en hustavla, som kan laddas ner och skrivas ut i A4- eller A3-format från adressen: https://www.eamk.fi/sv/pedagogiken/digihandledning/kvalitetskriterier-for-digital-handledning/