Formuläret för självvärdering av virtuella kurser omfattar 11 teman med färdigt anpassade frågor för utvärdering av redan genomförda virtuella kurser. Formuläret kan emellertid också användas för att utveckla virtuella kurser i planeringsskedet.

Fyll noggrant i alla avsnitt i formuläret för att sedan få respons på din kurs. Om du vill får du resultatet också till din e-post.

Målgruppen och användarna

Användarna och deras behov beaktas i planeringen och i produktionsskedet samt under utförandet.
Förkunskapskraven finns beskrivna i kursbeskrivningen.
Deltagarna kan vid behov kartlägga sina förkunskaper. De har tillräckliga förkunskaper för att kunna avlägga kursen.
Utförandet och de pedagogiska lösningarna är möjliga med tanke på det valda antalet studerande.

Lärandemålen, inlärningsprocessen och de pedagogiska lösningarna

Lärandemålen beskrivs i form av kompetenser, är arbetslivsförankrade och beaktar de generiska kompetenserna. Under kursen tillämpas ändamålsenliga pedagogiska modeller, tillvägagångssätt och metoder som är i linje med kursens kunskapssyn.
Kursens innehåll och metoder samt tekniska och pedagogiska lösningar stöder lärandemålen.
De studerandes internationella kunnande förstärks under kursen.
Arbetsmetoderna för utförandet ger stöd att utveckla och nå de generiska kompetenserna.
De studerande har möjlighet att sätta sina egna mål i förhållande till kursens mål.

Uppgifterna

Inlärningsuppgifterna främjar kompetenserna i lärandemålen, är arbetslivsförankrade och gör det möjligt att beakta de studerandes individualitet. De arbetssätt som har valts i utförandet stöder de studerande att lära sig tillsammans och dela med sig av sitt kunnandet.
Syftet med uppgifterna och deras mål, genomförandet, utvärderingskriterierna och tidsplanerna finns på webbplattformen.
Uppgifterna är kopplade till lärandemålen och reella situationer i arbetslivet.
Uppgiftsbeskrivningarna är förståeliga och styr de studerandes arbete.
Uppgifterna är lämpliga för nätstudier och de kan göras på nätet individuellt eller tillsammans med andra studerande.
När den studerande gör uppgifterna kan han eller hon utnyttja olika teknologiska lösningar, bl.a. ljud, video, bild, olika texter.

Innehållet och materialen

Innehållet och materialet stöder lärandemålen.
Innehållet hjälper den studerande att förknippa ny information med tidigare kunskap. Innehållet hjälper den studerande att tillämpa sina kunskaper.
De studerande får handledning i att välja studiematerial som stöder lärandemålen.
Lärarna och de studerande producerar och väljer material som är aktuellt och har samlats in från pålitliga källor.
Källhänvisningarna och uppgifterna om användningsrätten är synliga i materialet.
Informationen om praxis för hur man ska lagra och utnyttja det material som de studerande producerar under kursen finns på webbplattformen.

Verktygen

Webbverktygen stöder lärandet och lärandemålen.
I utförandet används webbverktyg som stöder lärandemålen, är pedagogiskt motiverade och är lämpliga för branschens arbetsprocesser.
Om man behöver ladda ner applikationer eller skapa ett nytt användarkonto för att kunna nå lärandemålen, motiveras detta på webbplattformen. Applikationerna som ska laddas ner är avgiftsfria och datasäkra.
Instruktionerna för hur man använder webbplattformen och verktygen, laddar ner applikationer och skapar användarkonto finns på webbplattformen.
Läraren och de studerande får metadata från webbplattformen under kursen. Läraren kan utnyttja data bl.a. i handledningen och den studerande bl.a. för att följa upp hur hans eller hennes studier framskrider.
Informationen om vilken grundhårdvara och nödvändiga applikationer som behövs för att avlägga kursen finns i kursbeskrivningen.
Kursen kan avläggas med en internetanslutning med normal hastighet.

Interaktionen

Interaktionen stöder lärandemålen.
Läraren och de studerande har möjligheter att interagera, göra tillsammans, lära av varandra och dela med sig av erfarenheter på nätet.
Intressentgrupper, till exempel representanter för arbetslivet, kan utan hinder delta i samarbetet under utförandet.

Handledningen och återkopplingen

Handledningen och återkopplingen sker vid rätt tidpunkt och är tillgänglig under hela kursen.
Informationen om handledningen och hur den genomförs finns på webbplattformen.
De studerande har möjlighet att under kursen få handledning och återkoppling från lärarna, andra studerande samt intressentgruppernas representanter.
De studerande kan aktivt delta i handlednings-diskussionen med hjälp av olika verktyg.
Webbplattformens analysverktyg utnyttjas för att följa de studerandes framsteg, uppmuntra dem att avancera och stöda handledningen.
Ansvarspersonerna, kanalerna och tidsplanerna för handledningen är lätt tillgängliga på webbplattformen.
De studerande kan ge respons och ställa frågor under hela kursen.

Utvärderingen

Utvärderingen är transparent, fortlöpande och mångsidig samt utvecklar förmågan att reflektera.
Hur utvärderingen utförs, vad som utvärderas och dess utformning finns i kursbeskrivningen. Utvärderingen sker enligt utvärderingskriterierna.
Utvärderingen sker under hela inlärningsprocessen och den utförs med hjälp av mångsidiga metoder. De studerande deltar i själv- och kamratutvärderingen med hjälp av verktygen som finns på webbplattformen.

Utvecklingen

Den virtuella kursen utvecklas ständigt.
Kursen är tidsenlig och bland annat lärandemålen, innehållet, metoderna, utvärderingen och webbverktygen har uppdaterats.
Återkoppling från lärarna och de studerande samlas in åtminstone efter utförandet. Kursen utvecklas utgående från den återkoppling som samlats in.

Användbarheten och utseendet

Utförandet är tydligt, användbart och datasäkert.
Kursens struktur och delmoment presenteras tydligt. Alla de moment som är väsentliga för att avlägga kursen och motsvarar kursbeskrivningen finns på samma plats på webbplattformen.
Innehållet (bl.a. mappar, sidor, filer) är lätt att känna igen och fungerar.
Innehållshelheten har ett enhetligt utseende.
Fonterna är lättlästa. Texten är tillräckligt stor eller går att förstora.
Texterna kan läsas med en skärmläsare.
De visuella elementen stödjer innehållet.
Videorna och ljudfilerna har en textremsa eller innehållet är annars tillgängligt i textform.
Länkbeskrivningarna är förståeliga. Länkarna öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren.
Material som inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning skiljer sig tydligt från annat material.
Det går att studera oberoende om man använder en dator eller en mobil enhet.
Det är datasäkert att studera och använda de olika applikationerna och verktygen på webbplattformen. Innehållet och materialet är datasäkert.

Stödtjänsterna

Det finns stöd för pedagogiska och tekniska utmaningar.
Läraren känner till de kanaler som finns för pedagogiskt och tekniskt stöd. Han eller hon kan be om handledning med hjälp av olika verktyg.
De studerande hittar kontaktuppgifterna på webbplattformen både för problem gällande studiernas innehåll och för tekniska problem. Han eller hon kan be om handledning med hjälp av olika verktyg.
Handledning ges enligt den överenskomna tidtabellen.
Ditt resultat:

Din webbutbildning uppfyller utvärderingskriterierna utmärkt. Grattis, du har nått den eftersträvade kvalitetsnivån för eAMK-webbutbildningarna! Håll fast vid den utmärkta kvaliteten genom att utveckla utbildningen fortlöpande bland annat utifrån responsen från studerande.

Din webbutbildning uppfyller en del av kvalitetskriterierna men det återstår ännu något att förbättra. Om du har svarat ”nej” eller ”delvis” på en eller flera frågor, satsa på att utveckla dessa. Studerande, kolleger och supporten för webbpedagogik kan bidra med nya infallsvinklar för utvecklingsarbetet.

Din webbutbildning kräver utveckling. Använd dig av kvalitetskriterierna som hjälp. Fokusera i synnerhet på sådant som inte alls förverkligas ännu. Om möjligt, visa utbildningen för en kollega eller supporten för webbpedagogik så får du värdefulla tips och utvecklingsidéer.