Formuläret för självvärdering av webbutbildningar omfattar 11 teman med färdigt anpassade frågor för utvärdering av redan genomförda e-studieperioder. Formuläret kan emellertid också användas för att utveckla webbutbildningar i planeringsskedet.

Fyll noggrant i alla avsnitt i formuläret för att sedan få respons på din studieperiod. Om du vill får du resultatet också till din e-post.

På svenska

Målgruppen och användarna

Användarna och deras behov beaktas i planeringen och i produktionsskedet samt under utförandet.
Förutsättningarna för startnivån finns i studieperiodbeskrivningen.
Startnivån kan vid behov utredas. Deltagarna i studieperioden har tillräckliga bakgrundsuppgifter och - kunskaper för att kunna avlägga studieperioden.
Utförandet och de pedagogiska lösningarna är möjliga med tanke på det valda antalet studerande.

Kunskapsmålen, inlärningsprocessen och de pedagogiska lösningarna

Kunskapsmålen har fastställts utgående från kunskaperna, med tanke på arbetslivet och med beaktande av de generiska kunskaperna. Under studieperioden tillämpas ändamålsenliga pedagogiska modeller, tillvägagångssätt och metoder som är i linje med studieperiodens inlärningsuppfattning.
Studieperiodens innehåll och metoder samt tekniska och pedagogiska lösningar ger stöd att nå kunskapsmålen.
Studerandens internationella kunnande förstärks under studieperioden.
Arbetssätten för utförandet ger stöd att utveckla och nå de generiska kunskaperna.
Studeranden har möjlighet att sätta sina egna mål i förhållande till studieperiodens mål.

Uppgifterna

Inlärningsuppgifterna främjar kunskaperna i kunskapsmålen, är arbetslivsnära och möjliggör att beakta studerandenas individualitet. De arbetssätt som har valts i utförandet stödjer i att bygga kunskaper tillsammans och dela med sig av kunnandet.
Syftet med uppgifterna och deras mål, utföringssätt, utvärderingskriterier och tidsplaner finns på webbplattformen.
Uppgifterna har samband med kunskapsmålen och reella situationer i arbetslivet.
Uppgiftsbeskrivningarna är förståeliga och styr studerandens arbete.
Uppgifterna är lämpliga för webbstudier och de kan göras på nätet ensam eller tillsammans med andra studerande.
När studeranden gör uppgifterna kan han eller hon utnyttja olika teknologiska lösningar, bl.a. ljud, video, bild, olika texter.

Innehållet och materialen

Innehållet och materialen stödjer att nå kunskapsmålen.
Innehållet hjälper den studerande att förknippa ny information med den tidigare lärda. Innehållet stödjer att tillämpa informationen.
Studeranden får handledning i att välja studiematerial som stödjer att nå kunskapsmålen.
Lärarna och studerandena producerar och väljer material som är aktuella och har samlats in från pålitliga källor.
Källhänvisningarna och uppgifterna om användningsrätten är synliga i materialen.
Informationen om praxis för hur man ska lagra och utnyttja det material som studerandena producerar under studieperioden finns på webbplattformen.

Verktygen

Webbverktygen stödjer lärandet och kunskapsmålen.
I utförandet används webbverktyg som stödjer att nå kunskapsmålen, är pedagogiskt motiverade och är tillämpliga för branschens arbetsprocesser.
Om man behöver ladda ner applikationer eller skapa ett nytt användarkonto för att kunna nå kunskapsmålen, är detta motiverat på webbplattformen. Applikationerna som ska laddas ner är avgiftsfria och datasäkra.
Instruktionerna för hur man använder webbplattformen och verktygen, laddar ner applikationer och skapar användarkonto finns på webbplattformen.
Läraren och studeranden får metadata från webbplattformen under studieperioden. Läraren kan utnyttja data bland annat i handledningen och studeranden bland annat för att följa hur hans eller hennes studier framskrider.
Informationen om vilken grundhårdvara och nödvändiga applikationer som behövs för att avlägga studieperioden finns i studieperiodbeskrivnin gen.
Studieperioden kan avläggas med en internetanslutning med normal hastighet.

Interaktionen

Interaktionen stödjer att nå kunskapsmålen.
Läraren och studerandena har möjligheter att ha interaktion, göra tillsammans, lära av varandra och dela med sig av erfarenheter på nätet.
Intressentgrupperna, till exempel representanterna för arbetslivet, kan utan hinder delta i samarbetet under utförandet.

Handledningen och responsen

Handledningen och responsen sker i rätt tid och är tillgängliga under hela studieperioden.
Informationen om handledningen och hur den genomförs finns på webbplattformen.
Studerandena har möjlighet att under studieperioden få handledning och respons från lärarna, de andra studerandena samt intressegruppernas representanter.
Studeranden kan delta aktivt i handledningsdiskussio ner med hjälp av olika verktyg.
Webbplattformens analysverktyg utnyttjas för att följa studerandenas framsteg, uppmuntra dem att avancera och stöda handledningen.
Ansvarspersonerna, kanalerna och tidsplanerna för handledningen är lätt tillgängliga på webbplattformen.
Studeranden kan ge respons och ställa frågor under hela studieperioden.

Evalueringen

Evalueringen är transparent, fortlöpande och mångsidig samt utvecklar reflektiva kunskaper.
Hur evalueringen utförs, dess objekt och utformande finns i studieperiodbeskrivningen. Evalueringen sker enligt evalueringskriterierna.
Evalueringen sker under hela inlärningsprocessen och den utförs med hjälp av mångsidiga metoder. Studeranden deltar i själv- och kamratevalueringen med hjälp av verktygen på webbplattformen.

Utvecklingen

Webbutförandet utvecklas ständigt.
Studieperioden är tidsenlig och har uppdaterats i fråga om bland annat kunskapsmålen, innehållen, metoderna, evalueringen och webbverktygen.
Respons från lärarna och studerandena samlas in åtminstone efter utförandet. Studieperioden utvecklas utgående från den respons som samlats in.

Användbarheten och utseendet

Utförandet är tydligt, användbart och datasäkert.
Studieperiodens struktur och skeden presenteras tydligt. Sakerna som är väsentliga för avläggandet och motsvarar studieperiodbeskrivning en finns på samma plats på webbplattformen.
Innehållen (bl.a. mappar, sidor, filer) är lätta att känna igen och fungerar.
Innehållshelheten har ett enhetligt utseende.
Fonterna är lättlästa. Texten är tillräckligt stor eller går att förstora.
Texterna kan läsas med en skärmläsare.
De visuella elementen stödjer innehållet.
Videorna och ljudfilerna har en textremsa eller innehållet är annars tillgängligt i textform.
Länkbeskrivningarna är förståeliga. Länkarna öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren.
Material som inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning skiljer sig tydligt från de andra materialen.
Det går att studera oberoende av vilken terminal man har.
Att studera på webbplattformen och att använda olika applikationer och verktyg är datasäkert. Innehållet och materialen är datasäkra.

Stödtjänsterna

Det finns stöd för pedagogiska och tekniska utmaningar.
Läraren är medveten om kanalerna för pedagogiskt och tekniskt stöd. Han eller hon kan skicka en stödbegäran med hjälp av olika verktyg.
Studeranden hittar på webbplattformen kontaktuppgifterna för hjälp med problem med studiernas innehåll eller tekniska problem. Han eller hon kan skicka en stödbegäran med hjälp av olika verktyg.
Stödbegäran besvaras enligt den överenskomna tidtabellen.
Ditt resultat:

Din webbutbildning uppfyller utvärderingskriterierna utmärkt. Grattis, du har nått den eftersträvade kvalitetsnivån för eAMK-webbutbildningarna! Håll fast vid den utmärkta kvaliteten genom att utveckla utbildningen fortlöpande bland annat utifrån responsen från studerande.

Din webbutbildning uppfyller en del av kvalitetskriterierna men det återstår ännu något att förbättra. Om du har svarat ”nej” eller ”delvis” på en eller flera frågor, satsa på att utveckla dessa. Studerande, kolleger och supporten för webbpedagogik kan bidra med nya infallsvinklar för utvecklingsarbetet.

Din webbutbildning kräver utveckling. Använd dig av kvalitetskriterierna som hjälp. Fokusera i synnerhet på sådant som inte alls förverkligas ännu. Om möjligt, visa utbildningen för en kollega eller supporten för webbpedagogik så får du värdefulla tips och utvecklingsidéer.