Ekosystem för arbetslivsorienterat lärande som forskningsobjekt

Anne Virtanen, Hannu L. T. Heikkinen, Päivi Tynjälä och Maarit Virolainen Jyväskylä universitet, Pedagogiska forskningsinstitutet

Forskningsteamet på Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet upprättade i januari 2018 en begäran om uppgifter, där de bad yrkeshögskolor att lämna uppgifter om bra arbetslivsnära metoder som forskningsobjekt. Man önskade att metoderna skulle tillföra meningsfulla kunskaper till och i arbetet samt främja metoder för digitalt lärande i verksamheten. Genom att granska de givna metoderna vill forskarteamet producera information om vad ekosystem för arbetslivsorienterat lärande kan vara, hurdana särdrag som identifieras från dem och hur de fungerar.

Forskarteamet fick flera bra arbetslivsorienterade metoder och under våren och sommaren 2018 forskade man vidare i sammanlagt sex stycken av dessa metoder från olika branscher runtom i Finland genom att hålla intervjuer med lärare, studeranden och representanter för arbetslivet.

Enligt preliminära analyser (Tynjälä, Heikkinen, Virtanen, Virolainen och Laitinen-Väänänen, 2018) är

  • bra arbetslivsorienterade metoder stora lärohelheter, som kan sammankoppla flera studieperioder som genomförs samtidigt, baseras på ett eller annat sätt på att göra tillsammans och inlärning.
  • Dessutom har läraren stigit ned från katedern och handleder och stödjer de studerandes inlärning och dessa metoder baseras oftast på projektinlärning och metoder som förutsätter branschöverskridande kunskaper.

Närmare analyser kommer att genomföras under hösten 2018, när transkriberingen av intervjumaterialet har färdigställts. Några till forskningsobjekt, det vill säga bra arbetslivsnära metoder, kan komma att inkluderas i granskningen, vilket ökar effekterna av och tillförlitligheten i forskningen ytterligare.

Litteraturförteckning

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä.