Tutkimuskohteena työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit

Hannu L. T. Heikkinen, Päivi Tynjälä, Maarit Virolainen & Anne Virtanen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Oppimisen ekosysteemin merkityksiä tarkasteltiin hankkeen tilaisuuksissa sekä kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä konferensseissa. Lisäksi tehtiin systemaattisen kirjallisuushaku.

- eAMK-hankkeen toimijoiden ajatuksissa painottuivat erityisesti elinkeino- ja muun työelämän näkökulmat, joiden tueksi ajatukset digitaalisista ekosysteemeistä, liiketoimintaekosysteemeistä ja innovaatioekosysteemeistä luontevasti sopivat, tutkijat kertovat.

Oppimisen ekosysteemi -käsite pohjautuu käytännön tarpeeseen ymmärtää ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen työelämäyhteistyön monimuotoisuutta sekä sen dynaamista ja interaktiivista luonnetta.

eAMK-toimijoiden kesken käsitteen määriteltiin tarkoittavan

toimijoiden välisiä dynaamisia kokonaisuuksia, jotka edistävät työelämän käytänteiden ja opiskelijan kehittymistä.

Yllättävää oli, että kasvatustieteen tai ekologisen kestävyyden näkökulmat tulivat hyvin harvoin esille. Oppimisen ekosysteemi voidaan myös liittää käsitteen ekologiseen alkuperään ja ymmärtää mahdollisuudeksi selvitä uhkaavasta ekologisesta kriisistä oppimisen avulla. Ekosysteemin käsite voidaan ymmärtää myös yhdeksi tavaksi edistää viime aikoina poliittiseen puheeseen noussutta jatkuvan oppimisen ideaa.

Työelämäyhteistyötä moniottelijan asenteella

Laajan haastatteluaineiston (opettajat n=35, opiskelijat n=88, työelämänedustajat n=17) avulla selvitettiin, mistä koostuvat hyväksi koetut työelämäläheiset käytännöt ammattikorkeakouluissa. Kuvaavaa näille käytännöille oli opiskelijoiden sekä opettajien yhdessä työskentely työelämästä lähtöisin olevassa tehtävässä tai toimeksiannossa.

- Hyväksi koettu työelämäläheinen koulutus pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen koulutuksen ja työelämän rajapinnalla, summaavat tutkijat.

Ammattikorkeakouluopettajien työelämäosaaminen oli tarkastelluissa käytännöissä keskiössä, ja siitä kerättiin lisäaineisto yhdessä Opetusalan ammattijärjestön kanssa. Kyselyyn vastanneet ammattikorkeakouluopettajat (N=1995, n=445) olivat kokeneet työelämäyhteistyön lisääntyneen viimeisen viiden vuoden aikana ja viidennes koki tämän työn kuormittavana. Korkeakoulun ja työelämän erilaiset toimintakulttuurit ja -tavat sekä aikaan liittyvät resurssit lisäsivät kuormittumista. Toisaalta työelämäyhteistyö mahdollistaa uuden oppimista ja oman osaamisen sekä opetuksen kehittämisen. Samoin se antoi opettajalle mahdollisuuden päivittää tietojensa ajankohtaisuutta ja -tasaisuutta alansa työelämästä sekä luoda ja ylläpitää verkostojaan työelämän kanssa.

Lähteet

Laitinen-Väänänen, S., Tynjälä, P., Heikkinen, H. & Virolainen, M. 2018. Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. Digipölytys-blogi 30.5.2018.
Virolainen, M., Heikkinen, H., Siklander, P. & Laitinen-Väänänen, S. 2019. Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (4), 4–25.
Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H. L. T., Pehkonen, L, Virolainen, M. & Tynjälä, P. 2019. Työ, oppiminen ja digitalisaatio: Tutkimus kehittämistyön tukena. Teoksessa H. Kotila & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita, 104–110.

Ammattikorkeakoulun yritysyhteistyö: Case Elomatic

Lehtori ja projektipäällikkö Anneli Kakko avaa työelämäyhteistyön taustaa ja toimintaa Elomatic case-esimerkin kautta; miten opiskelijat ovat mukana, mitä tarkoittaa strateginen partneruus yrityksen kanssa ja miten digitaalisuus näkyy yhteistyössä. Haastattelijana tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen.

Voit katsoa videon myös täältä »

Ammattikorkeakoulun yritysyhteistyö: Case Future Factory

Osastonhoitaja Tanja Puranen Keski-Suomen keskussairaalasta, kätilöopiskelija Minja Salo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja kätilötyön opettaja, tutkintovastaava Elina Tiainen kertovat pitkäjänteisestä yhteistyöstään Future Factoryssa. Haastattelijana Sirpa Laitinen-Väänänen.

Voit katsoa videon myös täältä »
Haluatko lukea lisää? Kirjallisuutta oppimisen ekosysteemeistä Lue lisää