Ennakointitahoja - valtakunnantaso

 • Opetushallituksen ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun on kerätty osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin liittyviä uutisia, tuloksia, tilastoja, ennusteita, raportteja sekä ennakoinnin menetelmiä. Ennusteet koskevat mm. ammattirakenne-ennusteita, työelämän koulutustarvetta ja nuorten koulutusten aloittajatarvetta. Osaamisen ennakointifoorumi tuottaa toimialakohtaista tietoa koulutuksen ja osaamisen ennakointiin.
 • Sitra on aktiivinen tulevaisuustalo, joka tutkii ja selvittää moninäkökulmaisesti eri kumppaneiden kanssa tulevaisuuksia ja tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä. Sitran sivuilta löytyy paljon mielenkiintoista asiaa tulevaisuudesta, Osaamistarpeiden ja työn muutoksen näkökulmasta Sitran trendilista on mielenkiintoinen. 
 • Kansallinen ennakointiverkosto tunnistaa ja analysoi Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta merkittäviä muutosvoimia, -trendejä ja -signaaleja. Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. KEV Tulevaisuuskuvat toimivat keskustelun herättäjinä.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee toimialaraportteja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteuttaa osaamisen ennakointia. Projektit ovat liittyneet mm. liiketoimintaosaamisen, yksityisen palvelusektorin ja teollisuus- ja rakennusalojen tulevaisuuteen. Tutustu raportteihin.
 • Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.
 • Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.
 • Hyviä tulevaisuuslinkkejä löytyy myös Euroopan Komission Futuriumista
 • Yhteiskunta on murroksessa. Digitalisaatio mullistaa työn tekemistä, ammatteja sekä kokonaisia toimialoja. DNA on toimittanut mielenkiintoisia videoita digitalisaation vaikutuksista työhön ja elämään.

Ennakointitahoja - aluetaso

Tietoa työllisyysnäkymistä

 • Tietoa ammattien työllisyysnäkymistä ja osaamistarpeista: www.foreammatti.fi
 • ManpowerGroupin työmarkkinabarometri mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää.