Ennakointitahoja - valtakunnantaso

 • Opetushallituksen ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun on kerätty osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin liittyviä uutisia, tuloksia, tilastoja, ennusteita, raportteja sekä ennakoinnin menetelmiä. Ennusteet koskevat mm. ammattirakenne-ennusteita, työelämän koulutustarvetta ja nuorten koulutusten aloittajatarvetta. Osaamisen ennakointifoorumi tuottaa toimialakohtaista tietoa koulutuksen ja osaamisen ennakointiin.
 • Sitra on aktiivinen tulevaisuustalo, joka tutkii ja selvittää moninäkökulmaisesti eri kumppaneiden kanssa tulevaisuuksia ja tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä. Sitran sivuilta löytyy paljon mielenkiintoista asiaa tulevaisuudesta, Osaamistarpeiden ja työn muutoksen näkökulmasta Sitran trendilista on mielenkiintoinen. 
 • Kansallinen ennakointiverkosto tunnistaa ja analysoi Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta merkittäviä muutosvoimia, -trendejä ja -signaaleja. Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. KEV Tulevaisuuskuvat toimivat keskustelun herättäjinä.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee toimialaraportteja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteuttaa osaamisen ennakointia. Projektit ovat liittyneet mm. liiketoimintaosaamisen, yksityisen palvelusektorin ja teollisuus- ja rakennusalojen tulevaisuuteen. Tutustu raportteihin.
 • Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.
 • Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.
 • Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokunnan sivuilta löytyy mielenkiintoisia tulevaisuutta luotaavia raportteja.
 • Hyviä tulevaisuuslinkkejä löytyy myös Euroopan Komission Futuriumista
 • Z Punkt Megatrends
 • Yhteiskunta on murroksessa. Digitalisaatio mullistaa työn tekemistä, ammatteja sekä kokonaisia toimialoja. DNA on toimittanut mielenkiintoisia videoita digitalisaation vaikutuksista työhön ja elämään.

Ennakointitahoja - aluetaso

 • Maakuntaliitot ja ELY-keskukset ylläpitävät alueellisen ennakoinnin verkostoja ja tuottavat alueellista osaamistarvetietoa. Ennakointityötä tehdään eri maakunnissa hyvin erilaisella otteella, joten kannattaa tutustua oman maakunnan aineistojen lisäksi muidenkin maakuntien tapaan hahmottaa tulevaisuutta. Esimerkiksi keskisuomi.info tarjoaa kootusti tietoa Keski-Suomen väestöstä, elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista. Sen tarkoituksena on palvella maakunnan eri tahojen päätöksentekoa ja auttaa rakentamaan yhteistä näkemystä Keski-Suomen tulevaisuudesta. Julkaisut -sivulle on koottu säännöllisesti ilmestyvät Keski-Suomessa tuotetut tai Keski-Suomea koskevat julkaisut / aineistot. Kaikille mielenkiintoista luettavaa trendeistä, ilmiöistä ja heikoista signaaleista löytyy Keski-Suomen tulevaisuustyön uutiskirjeistä
 • Pirkanmaalla alueellista tietoa on löydettävissä: http://pilkahdus.fi/.
 • Ennakointi Kaakkois-Suomi: http://www.aavistus.fi/
 • Kainuun tulevaisuudesta: http://kuiskintaa.fi/
 • Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Täältä löydät myös helposti koko maata koskevia ajankohtaisia aineistoja.
 • https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tietopankki/tilastot 
 • SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa.
 • Hämeen liitto koostaa ajankohtaista tilasto- ja ennakointitietoa Kanta-Hämeestä. Tältä sivulta löydät visualisoidut ja analysoidut tiedot Kanta-Hämeen maakunnan ja sen seutukuntien väestöstä, työllisyydestä, elinkeinoista ja yrityksistä, asumisesta ja osaamisesta.
 • Päijät-Hämeen ennakointiverkosto
 • http://ennakointi.pohjois-savo.fi/
 • http://www.esavoennakoi.fi/
 • Etelä-Pohjanmaalla Maakunnan tietopankista löytyy muun muassa tilastotietoa Etelä-Pohjanmaan kehityksestä eri sektoreilla - tietopankkiin on koottu keskeinen alueen kehittämistä tukeva ennakointi- ja seurantatieto.
 • Keski-Pohjanmaan tilastot ja ennakointi 
 • Pohjanmaan tilastot ja ennakointi
 • https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/ennakointi
 • http://www.pohjois-karjala.fi/tilastot
 • Lapin luotsi ohjaa sinut maakunnallisen ennakointitiedon lähteille ja auttaa luomaan kuvaa Lapin tulevaisuuden näkymistä. 
 • EMMA Alueellisen ennakoinnin kehittäminen -sivusto tarjoaa perustietoa alueiden ja organisaatioiden ennakointiprosessin kehittämiseen. Sivustolta löytyy myös hankkeessa kehitetty ReFo-arviointityökalu, jota voi hyödyntää itsearviointina alueen ennakointityön kehittämisessä tai esimerkiksi vertaisoppimisessa toisten alueiden kanssa. ReFo-työkalua voi soveltaa myös oman organisaatiotason ennakointityön kehittämisen välineenä.

Tietoa työllisyysnäkymistä

 • Tietoa ammattien työllisyysnäkymistä ja osaamistarpeista: www.foreammatti.fi
 • ManpowerGroupin työmarkkinabarometri mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää.
 • JAMKissa on kerätty opinto-oppaaseen linkkejä, jotka auttavat urasuunnittelussa, työnhaussa ja työssä. Näistäkin lähteistä löytyy tietoa osaamistarpeiden analyysin ja keskustelun pohjaksi.