Digimentorointi on kahden tai useamman henkilön välistä yhteistyötä, jossa osapuolet haluavat kehittyä yhteisellä kiinnostuksen alueella sekä jakaa osaamistaan hyödyntäen vuorovaikutuksessaan digimenetelmiä ja -työkaluja.

Digimentorointi eAMK:ssa

Ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijan mentorina voi toimia YAMK:n opiskelija, alumni tai työelämän edustaja. Mentoroinnissa hyödynnetään erilaisia muotoja, kuten ryhmä-ja vertaismentorointia sekä ristiinmentorointia, joissa osallistujat tulevat eri korkeakouluista, organisaatioista ja aloilta. Digimentorointi mahdollistaa osaamisen kehittämisen silloinkin, kun kasvokkainen tapaaminen ei ole mahdollista.

Perinteinen kasvokkainen kahdenvälinen mentorointi on edelleen käytössä, mutta sen rinnalla yleistyvät mentoroinnin muut muodot: vertais-, ryhmä-, käänteis- ja pikamentorointi. Näihin kaikkiin – tai niiden erilaisiin yhdistelmiin – sulautuu digitaalisuus, kertoo yliopettaja Irja Leppisaari Aikuiskasvatus-lehden blogissa.

Oman mentoriverkoston luominen pikamentoroinnin hengessä osaamisen vaihtoon yleistyy työelämässä, Irja Leppisaari kuvaa trendejä KVS-tiedotteessa.

Lataa kalvot Mentoroinnin muodot SlideSharesta.

eAMK:ssa toteutettiin digimentoroinnin teemahaastatteluita 11 korkeakoulussa ja 4 yrityksessä. Haastattelut toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Niissä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä korkeakouluissa ja yrityksissä?
 • Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen?
 • Millaista mentorointia - ja miksi - tulisi kehittää ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa?

Aineistosta hahmottui kahdeksan erilaista mentoroinnin toimintatapaa. Käytänteet 1-5 kohdentuvat suoraan työelämäläheiseen opiskelijamentorointiin ja käytänteet 6-8 liittyvät siihen välillisesti.

 1. Opintojaksoon integroitu digimentorointi
 2. Digimentorointi opintojaksona
 3. Koulutukseen pedagogisena ratkaisuna integroitu mentorointi
 4. Hankepohjainen korkeakouluopiskelijoiden mentorointiohjelma
 5. Alumnimentorointi pikamentorointina
 6. Digimentorit henkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittämisessä
 7. Mentorointipalvelujen kehittäminen ja tuottaminen työelämälle
 8. Yrityksen henkilöstön virtuaalinen mentorointiohjelma

Lisätietoa löydät webinaaritallenteesta ja tutkimusartikkelista: http://www.iadisportal.org/digital-library/exploring-emerging-mentoring-practices-in-new-ecosystems-of-learning-in-finland#

eAMK:ssa kokeilualustana hyödynnetään eMentorointikoulutusta, jossa kehitetään erityisesti videoneuvotteluina toteutettavia ryhmämentorointitapaamisia ja niiden ympärille rakentuvaa yhteisöllistä mentorointiprosessia.

Katso videolta osallistujien kokemuksia eMentorointikoulutuksesta

eRyhmämentorointimalleja

Opiskelijan digimentoroinnin kokeilualustana toimi kolmen ammattikorkeakoulun - KAMK, Centria ja Xamk - yhdessä käynnistämä eMentorointikoulutus. eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa -hankkeessa tuotetun koulutuksen (5 op/3 op) ytimen muodostaa neljän kuukauden mittainen ryhmämentorointiharjoittelu, jossa YAMK-opiskelijat toimivat perustutkinto-opiskelijoiden mentoreina. Koulutuksesta valmistui vuosina 2017-2019 yhteensä 55 eMentoria ja 50 eAktoria.

Seuraavassa kuvataan kolmen eRyhmämentorointitoteutuksen toimintamallit.

Lataa kalvot eRyhmämentorointimallit SlideSharesta.

Lisätietoa eRyhmämentorointimalleista löytyy sivun lopussa olevasta julkaisuluettelosta. 

Digimentoroinnin laatukriteerit on laadittu opiskelijan, korkeakoulun ja työelämän näkökulmista. Laatukriteerit soveltuvat niin itse- kuin vertaisarvioinnin välineeksi, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

"Mielestäni kriteerien suuri anti (työelämän näkökulmasta) on se, että ne avaavat mentoroinnin mahdollisuuksia laajemmin henkilöstön kehittämisessä. Itse suosittelisin kriteereitä organisaatioille, joissa halutaan panostaa yksilöiden, tiimien ja ryhmien osaamisen kehittämiseen vuorovaikutuksen keinoin."
-Terhi Vesterinen, organisaatiokehittäjä, ammatillinen opettaja sekä BusinessCoach (ACC) yrityksessään SolPoint Oy:ssä

Aija Hietanen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

"Laatukriteeristö antaa hyvän käsityksen siitä miten ammattikorkeakoulussa pitäisi lähteä viemään digimentorointia eteenpäin. Se antaa myös vinkkejä kehittämiseen, esimerkiksi digimentoroinnin viemiseksi osaksi opetussuunnitelmaa ja opetuksen strategiaa."

Lue lisää

Digitaalinen laatumatto (/arviointimatto)

Digitaalinen laatumatto -työkalua voi hyödyntää yhteisöllisessä reflektoinnissa, esimerkiksi oppimistavoitteiden suunnittelussa ja niiden saavuttamisen jatkuvassa arvioinnissa. Lisäksi sitä voi soveltaa myös itse-, vertais- ja asiantuntija-arviointiin.

Ohjeistus Digitaalisen laatumaton yhteiskäyttöön Skypessä

Videolla esitellään eAMK:ssa syntynyt digitaalinen laatumatto ja ohjeistetaan, miten ryhmä voi käyttää sitä yhteistyöskentelyssä Skypessä.

Voit katsoa videon myös täältä »

Julkaisut digimentoroinnista

Leppisaari, I. & Rajander, T. 2020. Läsnäoloa, luottamusta ja dialogia digisti - Digitaalinen Learning cafe eMentorointikoulutuksessa. Blogikirjoitus. Digipölytys, eAMK. 13.5.2020. Saatavana: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/lasnaoloa-luottamusta-ja-dialogia-digisti---digitaalinen-learning-cafe-ementorointikoulutuksessa/

Leppisaari, I. 2020. Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Aikuiskasvatus, 40(1), 22-35. https://doi.org/10.33336/aik.91045

Leppisaari, I. 2020.Digimentoroinnin ja -valmennuksen hyödyntäminen – tulevaisuuden työelämätaito? Blogikirjoitus. Digipölytys, eAMK. 13.1.2020. Saatavana: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digimentoroinnin-ja-valmennuksen-hyodyntaminen--tulevaisuuden-tyoelamataito/

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. In P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8-10 February, 2019 (pp. 97-108). IADIS International Association for Development of the Information Society. Retrieved August 8, 2019 from http://www.iadisportal.org/digital-library/exploring-emerging-mentoring-practices-in-new-ecosystems-of-learning-in-finland#

Leppisaari, I. 2019. eGroup Mentoring – an Evolving Operational Model in New Ecosystems of Tertiary Learning. In K. Graziano (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1196-1206). Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved April 15, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Leppisaari, I. 2019. Redefining quality criteria for mentoring in new digital learning environments. In Dominguez, N. & Neder, C.M., & Zaman, S. (Eds.) 12th Annual Mentoring Conference Proceedings: Towards the science of mentoring (pp. 246–251). Albuquerque, NM: University of New Mexico. Download as PDF.

Leppisaari, I. 2018. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. Blogikirjoitus. Digipölytys, eAMK. 27.2.2018. Saatavana: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijan-digimentoroinnilla-kartutetaan-arvokasta-paaomaa-tulevaisuuden-tyomarkkinoille/

Leppisaari, I. 2018. Laadukas digimentorointi työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Abstrakti. Kasvatustieteen päivät Tampereella 15-16.11.2018. Saatavana täältä

Leppisaari, I. 2018. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mentoroinnin toimintatapojen uudistamiseen. Centria Bulletin 4/2018. Saatavana: https://centriabulletin.fi/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-mentoroinnin-toimintatapojen-kehittamiseen/#more-4579

Lisätietoa eRyhmämentorointimalleista

Leppisaari, I. 2018. Exploring principles of successful eGroup mentoring on the interface of higher education and working life. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 27(4), 481-505. Waynesville, NC USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved December 22, 2018 from https://www.learntechlib.org/p/181340.

Leppisaari, I. 2017. Opiskelijoiden kokemuksia onnistuvaan eRyhmämentorointiin liittyvistä tekijöistä eMentorointikoulutuksessa. Teoksessa S. Ala-Tommola ym. (toim.). Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! - eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 78 / 2017, 100-127. Haettu 4.9.2019: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821735.

Leppisaari, I. 2017. Autenttinen oppiminen motivoi eMentorointiopiskelijoita. Teoksessa L. Segler-Heikkilä & J. Hakala (toim.) Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. Centria, Puheenvuoroja, 12. Centria-ammattikorkeakoulu. Kokkola, 42–56.

Creative Commons -lisenssi
Digimentorointi-sivulla esitetyt tulokset on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.