Tietoa kyselyyn osallistuvalle

6.5.2020

Olet osallistumassa eAMK- ja COL (CampusOnline –palvelun ylläpito ja kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021) -hankkeissa tehtävään kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Aineisto käsitellään anonyymisti.

Kyselyn kohderyhmänä on ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö ja sen tavoitteena on selvittää opettajien kokemuksia etäopetuksesta koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään ammattikorkeakoulujen opetuksen digitaalisuuden kehittämisessä, COL-hankkeen kehittämistyössä sekä Digivisio2030-työssä.

Kyselyn toteuttaja

Kysely toteutetaan eAMK- ja COL-hankkeiden työnä. Kyselylomake on laadittu osana eAMK-hanketta ja raportointi tehdään osana COL-hanketta. Molemmissa hankkeissa on osatoteuttajina kaikki OKM:n hallinnonalalla toimivat 22 ammattikorkeakoulua. Kukin valtakunnallisessa kyselyssä mukana oleva ammattikorkeakoulu vastaa kyselyn jakelusta oman ammattikorkeakoulunsa opetushenkilöstölle.

Osapuolet ja vastuunjako

Kysely toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimesta. Kukin mukana oleva ammattikorkeakoulu saa oman ammattikorkeakoulunsa aineiston ja tulokset käyttöönsä heti kyselyn vastausajan päätyttyä. Koko aineistoa käsittelee hanketoimijoista muodostettu ryhmä, joka tuottaa aineistosta valtakunnantason raportin sekä ammatillisia ja tieteellisiä julkaisuja. Ryhmään kuuluu toimijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Kyselyn vastuullinen toteuttajaryhmä

Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Sirpa Laitinen-Väänänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jaana Kullaslahti, Hämeen ammattikorkeakoulu
Paula Tyrväinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rika Nakamura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kyselyaineiston säilytys ja arkistointi

Aineiston käsittelyn aikana aineisto säilytetään huolellisesti ja tietoturvallisesti huolehtien varmuuskopioinnista. Projektin päättymisen jälkeen kyselyyn liittyvän aineiston metatiedot viedään Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektinhallintajärjestelmään. Varsinainen aineisto arkistoidaan kokonaisuudessaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun asianhallintajärjestelmään ja käyttäjäoikeudet aineistoon määritellään siten, että aineisto on asianhallinnasta vain vastuullisen toteuttajaryhmän saatavissa. COL-hankkeen päättyessä aineisto arkistoidaan lisäksi CSC:n ylläpitämään tutkimusdatan IDA-säilytyspalveluun anonymisoituna siten, että yksittäisen ammattikorkeakoulun tai henkilön vastaukset eivät ole tunnistettavissa.

Yhteyshenkilö

Ikonen Hannu

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762
Näytä lisää