Olet osallistumassa COL (CampusOnline –palvelun ylläpito ja kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021) -hankkeessa tehtävään kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Aineisto käsitellään anonyymisti eikä kyselyssä kysytä henkilö- tai taustatietoja, joiden perusteella vastaajat olisivat tunnistettavissa.

Kyselyn kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämiin koulutuksiin osallistuvat opiskelijat ja sen tavoitteena on koota palautetta ja tietoa verkko-opiskeluun tarvittavasta tuesta opintojen alussa sekä opiskelijoiden verkko-opiskeluvalmiuksista.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään COL-hankkeen kehittämistyössä liittyen opintojen alkuvaiheessa tarjottavaan tukeen erityisesti digiosaamisen näkökulmasta.

Kyselyn toteuttaja, osapuolet ja vastuunjako

Kysely toteutetaan COL-hankkeessa Savonia-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Kumpikin mukana oleva ammattikorkeakoulu saa aineiston ja tulokset käyttöönsä heti kyselyn vastausajan päätyttyä. Aineistoa käsittelee hanketoimijoista muodostettu ryhmä, joka tuottaa aineistosta hankkeen sisäiseen käyttöön raportin sekä ammatillisia julkaisuja. Ryhmään kuuluu toimijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Kyselyn vastuullinen toteuttajaryhmä

Marja Kopeli, Aija Hietanen, Riikka Tähtinen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Tarja Moilanen, Sisko Minkkinen, Paula Tyrväinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kyselyaineiston säilytys ja arkistointi

Aineiston käsittelyn aikana aineisto säilytetään huolellisesti ja tietoturvallisesti huolehtien varmuuskopioinnista. Aineisto hävitetään projektin päättyessä viimeistään 30.6.2021.

Yhteyshenkilö

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Paula Tyrväinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
+358405309231