24.4.2018

Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa päätettiin syksyllä 2017 pilotoida kirjasto- ja tietopalvelun sekä IB-koulutusohjelmissa digitaalista ja ajantasaista työharjoitteluraportointia. Työharjoittelun rapotointiin soveltuvia digitaalisia palveluita löytyy markkinoilta useita. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa päädyttiin testaamaan Workseed-sovellusta.

Workseed-sovellus antaa opiskelijoille mahdollisuuden käyttää omaa puhelinta tai tietokoneen selainta oman osaamisen jatkuvassa dokumentoinnissa työharjoittelun aikana. Sovellus otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa ja kokemukset olivat käyttäjille myönteiset. Se oli helppokäyttöinen ja looginen ja mukava ulkoasu verrattuna aiempaan käyttöliittymään oli myös positiivista. Hyvä ominaisuus oli myös se, ettei sitä tarvinnut erikseen ladata vaan se toimi pilvessä.

Työharjoittelusta vastaavat opettajat rakensivat sovellukseen opintojakson tavoitteiden mukaisia harjoitustehtäviä, eli harjoitteita, joiden tavoitteena oli varmistaa halutun osaamisen kerryttäminen. Oman osaamisen dokumentoimiseksi opiskelijat pystyivät käyttämään tekstiä, kuvia ja videoita. Tätä ohjaavat opettajat pitivät hyvänä. ”Kiva katsoa kuvia ja videoita” eli videot ja kuvat toivat opettajankin työhön vaihtelua.

Sovellukseen olisi ollut mahdollista kytkeä myös työpaikkaohjaaja mukaan kommentoimaan opiskelijoiden tehtäviä, mutta kyseisissä koulutusohjelmissa ohjelmaa käyttivät vain opettaja ja opiskelija. Tällä haluttiin taata se, että opiskelijat pystyisivät vapaammin raportoimaan kokemuksistaan ilman, että työpaikkaohjaaja näkee heidän kommenttejaan.

Opettajan saavutettavuus

24/7 hiipii myös opettajien työkuvaan, jos sille antaa vallan. Verkko häivyttää työajan ja vapaa-ajan rajoja ja opettajan tulisi olla aina saatavilla ja opiskelijat ovat kärsimättömiä viiveisiin.

Perinteisesti työharjoittelua ohjaava opettaja on käynyt vierailuilla harjoittelupaikoilla ja seuraava kontakti opiskelijoihin on ollut lähinnä harjoitteluraportti ja sen lukeminen. Opiskelijat ovat ottaneet yhteyttä ohjaajaansa lähinnä ongelmia kohdatessaan. Etäraportointisovellus toi opettajan työhön somen kaltaisen ulottuvuuden, joka vaatii työajan uutta suunnittelua. Ohjaajien oli varattava omasta työajastaan viikoittain aikaa tehtävien tarkastamiseen sekä kommentointiin. ”Pilvipalvelu vaatii myös toisenlaista otetta ohjaukseen ja työharjoittelun ohjeistuskin pitikin kirjoittaa uusiksi. ” Toisaalta opettajat kokivat sovelluksen helpottavan työtään. ”Ohjaaminen ja kontaktin pito helpompaa. Ongelmiin pääsee nopeammin käsiksi”

Resurssit versus työmäärä

Opettajan kuormitusta voi yllättävästi lisätä liian suuri kommentointia vaativien harjoitteiden määrä. Harjoitteiden suunnittelussa kannattaa ehdottomasti ottaa käytettävät resurssit huomioon. On löydettävä tasapaino opiskelijan oppimista helpottavan tehtävien pilkkomisen ja teemoittelun sekä opettajan työn resursoinnin välillä. Tämän kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opettajat havaitsivat ohjaustyössään. Aikaa kului runsaasti liian useiden harjoitteiden kommentointeihin. Seuraavaa harjoittelua varten he tulevat niputtamaan harjoitteita suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kommentointikertojen määrä vähenee, mutta opiskelijat saavat riittävän palautteen.

Mitä uutta sovelluksella saavutettiin?

Perinteinen tapa dokumentoida ja osoittaa työharjoittelussa saavutettu osaaminen, on laajahkon loppuraportin kirjoittaminen harjoittelun päätyttyä. Opiskelijoilla se useimmin jää harjoittelun lopussa viime hetkellä tehdyksi koosteeksi. Workseedin avulla tapahtuva jatkuva oman osaamisen dokumentointi sekä itsearviointi lisäsivät opettajien mukaan selvästi opiskelijoiden kykyä arvioida realistisemmin omia taitojaan sekä niiden kehittymistä. Jatkuva vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä piti tavoitteet paremmin mielessä sekä auttoi niiden saavuttamisessa.

Nykyään sovellukset mukautuvat tarpeisiin, kun ennen ne määrittelivät sen, mikä oli mahdollista. Ohjelmiston toimittaja muokkasi alustaa tarpeiden mukaisiksi ja työharjoittelun raportoinnissa ohjelma toimi mainiosti. Workseediä tullaan SeAMKissa kokeilemaan myös tekniikassa projektiraportoinnin välineenä. Tavoitteena on madaltaa kirjoittamisen kynnystä ja parantaa sitä kautta opintojen etenemistä.

Teksti: Jaana Liukkonen, Lehtori, SeAMK Liiketalous ja kulttuuri
Kuva: Jaana Liukkonen

Jaa

Takaisin