7.3.2018

Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoille luotua mahdollisuutta opiskella ristiin yhteistyöverkoston korkeakoulujen tarjoamia opintoja. Ristiinopiskelupalvelun keskiössä ovat opiskelijat. Ristiinopiskelumuotoja on useita, esimerkiksi väljä malli, jossa sopimuksen piiriin kuuluvat opiskelijat voivat opiskella yksittäisiä opintojaksoa ja tai -kokonaisuuksia. Tiiviimmässä yhteistyössä opetus voi olla yhteistä tai opiskelija voi opiskella tutkinnon osia toisessa korkeakoulussa. Pisimmälle vietyä ristiinopiskelumallina voi olla jopa yhteinen tutkinto kahden korkeakoulun kesken.

Ristiinopiskelun opiskelijan opintopolussa on useita palvelutuokioita ja vaiheita, joissa opiskelija ja opintohallinnon toimijat törmäävät kohdekorkeakoulussa erilaisiin toimintatapoihin, sääntöihin ja tietojärjestelmiin. Tutkin opinnäytetyössäni opiskelijan ristiinopiskelupolkua EduFutura Jyväskylä -verkoston ensimmäisissä yhteisissä kesäopinnoissa kesällä 2017. Haastattelin yhteisiin kesäopintoihin osallistuneita opiskelijoita ja opintohallinnon toimijoita. Tavoitteena oli selvittää nykytila ja esittää kehittämisehdotuksia opiskelijan ristiinopiskelun opintopolun sujuvoittamiseksi. EduFutura Jyväskyä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk), Jyväskylän yliopiston (Jyu) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (Gradia) välinen yhteistyöverkosto.

Ristiinopiskelupalvelu on aika-akselilla tapahtuva prosessi, jossa osapuolina ovat opiskelijat (asiakkaat), asiakaspalvelu (Front Office, opintohallinnon toimijat) sekä tukitoiminnot ja -järjestelmät (Back Office). Tämä palvelumalli voidaan esittää tiivistetysti yhdellä kaaviokuvalla (kuva 1). Palvelumallin kautta hahmottuu visuaalisesti kaikki ristiinopiskeluun liittyvät asiat ja toiminnot, jotka mahdollistavat palveluprosessin. Kuten vanha sanonta kuuluu: kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa. Palvelumallikaaviosta näkee heti, sen enempää asiasta tietämätönkin, että kyseessä on monimutkainen toimintamalli. Korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmissä ja -varannoissa on paljon tietoa digitaalisessa muodossa, mutta se on pirstaleisena eri tietojärjestelmissä. Lisähaasteita palveluprosessiin tulee heti, jos opinnot ovat kohdennettu vain tietylle opiskelijaryhmälle ja -alalle tai jos ristiinopinnot olisivat maksullista palvelua, vaikkei se suoranaisesti näkyisikään opiskelijoille. Nykykäytänteillä ja tietojärjestelmillä korkeakouluissa joudutaan tekemään manuaalisia toimenpiteitä ja juuri tähän palveluun rakennettuja ratkaisuja. Palveluprosessia joudutaan usein myös seuraamaan manuaalisesti, kuten sovittujen kiintiöpaikkojen täyttymistä. Tämä yhteistyömuoto haastaa kaikki korkeakoulut kehittämään toimintatapojaan yhdessä yhteistyöverkoston kanssa, jotta opiskelijan ristiinopiskelupolku sujuisi mutkitta ja hän saisi siitä hyvän opiskelukokemuksen.

Tulevaisuuden visio näyttää kuitenkin lupaavalta niin opiskelijoiden kuin opintohallinnon toimijoidenkin osalta. Tieto- ja viestintätekniikan parempi hyödyntäminen, kansallisten opintohallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto (koski.opintopolku.fi) ja meneillään olevien kehittämishankkeiden (eAMK ja Tampereen ristiinopiskelun kehittäminen) tulokset, ja niiden toteutuminen tulevat helpottamaan ja vähentämään manuaalisesti tehtäviä toimenpiteitä.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että opiskelija pystyy ilmoittautumaan ja opiskelemaan omilla kotikorkeakoulun tunnuksillaan. Ristiinopiskelijoiden tunnistaminen automatisoituu ja suoritustiedot siirtyvät automaattisesti opiskelijan oman kotikorkeakoulun opintokortille. Asiakasymmärryksen eli opiskelijoiden tutkinto-ohjelman sisällön ymmärryksen lisääntymisen kautta ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä (tekoäly) voitaisiin opiskelijoille tarjota vieläkin kohdennettuja ristiinopiskeluopintoja juuri kyseisen opiskelijan ammatillisen suuntautumisen pohjalta. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijalle tarjoutuisi järjestelmän kautta automaattisesti ristiinopiskeluopintotarjonnasta yliopiston kauppakorkeakoulun syventäviä opintoja. Kun tämä visio toteutuu, voidaan puhua ristiiopiskelun digiloikasta, ja se loikka tuleekin olemaan odotettu ja valtava!

Kuva 1

Kuvassa 1 on esitetty EduFutura-verkoston palvelumalli, kaikki ne elementit ja toiminnot, jotta ristiinopiskelu mahdollistuu. Asiakaspalvelutuokiot ja kontaktipisteet kohdekorkeakou-lun Front Officen toimijaan sijoittuvat uimaratojen b–c välille. Uimaradoilla d–e on kuvattu tukitoiminnot, toimenpiteet ja tietojärjestelmät, jotka ovat välttämättömiä ristiinopiskelupalvelun mahdollistamiseksi.

Kuva 2

Kuvassa 2 on kuvattu visuaalisesti opiskelija-case, palvelukertomus, jossa Jamkin opiskelija opiskeli Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkko-opintojaksolla.

Lisätietoja

Anitta Kääriäinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
anitta.kaariainen(at)jamk.fi

Teksti, Kuva 1 ja Kuva 2: Anitta Kääriäinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuvituskuva: Kuva: © WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Lähde 

Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot
Opinnäytetyö: Anitta Kääriäinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Sähköinen asiointi ja arkistointi, tradenomi (YAMK)
Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802222714

Jaa

Takaisin