1.11.2018

Pikaspurtti eAMK-hankkeen #digisanaston ja Humakin käsitteiden yhtäläisyyksiin sekä eroavuuksiin

Usein korkeakoulujen välillä on eroavaisuuksia termien käytössä, ja samoista asioista puhutaan eri termein. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja välillä jopa sekaannuksia, kun käytetty kieli ei ole yhteistä. Erityisesti eAMK:n kaltaisissa verkostohankkeissa on tärkeää kiinnittää huomiota käytettyihin termeihin. Tässä blogitekstissä tarkastellaankin pikaspurttina eri termien merkitystä ja eroavaisuuksia eAMK-hankkeessa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Humakissa.

Kirjoitan teemasta, johon usein isoissa verkostohankkeissa törmäämme: korkeakoulut käyttävät eri käsitteitä ja puhuvat samoista asioista eri termein. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja välillä jopa sekaannusta, kun käytetty kieli ei ole yhteistä. Myös hankkeiden tuloksia jalkautettaessa korkeakoulutasolle joudutaan asiaan kiinnittämään erityistä huomiota. eAMK-hankkeessa tuotetussa sanastossa on kuvattu ohjauksen termien vahvaa identiteettiä. Nämä näkyvät tietysti itse hankkeessa.

Ammattikorkeakouluissa käytetään erilaisia pedagogisia verkko-oppimisen toteutustapoja, joihin ohjaus osaltaan kytkeytyy. Esimerkiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Humakissa on kehitetty valmennuspedagogiikkaa vuodesta 2011 alkaen (Määttä, Sirkkilä, Hoffrén, Lämsä & Nyman 2015). Valmennuspedagogiikkaa toteutetaan myös verkko-opinnoissa. Valmennuspedagogiikan myötä lehtorien työ kuvaa valmennuksen ja valmentajan rooleja. Olen mukana vuonna 2017 alkaneessa eAMK-hankkeessa, digiohjauksen kehittämiseen liittyvässä digistartti-osiossa. Välillä koen, että ohjaus-termillä tarkoitetaan joko opettamista tai digiohjausta, jossa työn sisältö kohdennetaan opinto-ohjaukseen.

Humakissa on kehitetty valmennuspedagogiikka ja lehtorit ovat valmentajia. Humakissa ei ole varsinaisesti opinto-ohjaajia, mutta ohjauksen erityistarpeissa ja kysymyksissä tukea antavat nimetyt opintovalmentajat (Nyman 2018). Olen välillä hämilläni ohjaus-sanan käytöstä. Haasteelliseksi käsitteiden erilaisuus tulee silloin, kun omassa organisaatiossa työn substanssikeskustelu palautuu helposti vanhoihin käsitteisiin, pois valmennuspedagogisesta terminologiasta.

Kuvio 1. Sanapilvi: millaisia käsitteitä Digiohjauksesta käytetään eAMK:ssa ja Humakissa?

Pikaspurtti termeihin

Tässä artikkelissa kuvaan pikaspurttina eri termien merkitystä eAMK-hankkeessa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Humakissa. eAMK-hankkeen termien kuvausten yhteydessä näkyy suluissa Humakissa käytössä oleva termi.

Digiohjaus eAMK-hankkeessa

#DIGIOHJAUS Opiskelijalle tulee opintojen eri vaiheessa erilaisia ohjaustarpeita, niin opiskeluun, ammatilliseen kasvuun samoin kuin hyvinvointiinkin liittyen. Näissä ohjataan ja tuetaan opiskelijaa käyttäjälähtöisten, soveltuvien, moninaisten viestintäkanavien kautta (unohtamatta kasvokkaisia kohtaamisia) (eAMK 2018a).

Mielestäni eAMK-projektissa digiohjaus nähdään holistisena, koko opintojen ajan jatkuvana ohjauksena. Koen, että eAMK-hankkeessa digiohjaukseen katsotaan kuuluvaksi pedagogisen henkilökunnan (valmentajat), opintosihteereiden ja opinto-ohjaajien (opintovalmentajien) antama ohjaus. eAMK-hankkeessa työstetään juurikin kokonaiskuvaa opiskelijan digiohjauksen polusta. Holistinen näkökulma sisältää kaiken opiskelijan saaman ohjauksen, jolloin esimerkiksi myös opinto-ohjauksen (opintovalmennuksen) osuus on osa kokonaisuutta.  

Lehtori valmentajana (Humak)

Humakissa on käytössä valmennuspedagogiikka ja pedagoginen henkilökunta toimii opintojen valmentajana. Valmentajan työ on muun muassa opettamista, ohjaamista, oppimisen edistämistä, kehityskeskustelun käymistä opiskelijan kanssa. Humakissa lehtorit ja yliopettajat sekä TKI-lehtorit ovat siis valmentajia tehdessään oppimisen edistämistä ja opetustyötä.

Kuviossa 2 kuvattu Humakin valmennus- ja ohjausprosessi antaa hyvän yleisnäkemyksen valmentajan tehtävistä opintojen eri vaiheessa (Nyman 2015).


Kuvio 2.  Ammatillinen kasvu ja valmentajuus Humakissa (Nyman 2015)

Kuvion 2 sisältö on yksi valmentajan tehtäviin liittyvistä kuvauksista Humakissa. Kuvion osalta huomioitavaa on, että opiskelijat eivät enää pääsääntöisesti siirry kampuksilta TKI-keskuksiin, mikä vaikuttaa jossain määrin myös valmennustehtäviin opintojen keskivaiheessa (Nyman 2018). Valmentajan rooli on keskeinen opiskelijan opettamisessa, oppimisen edistämisessä ja tukemisessa. Kohti Digikampusta -julkaisussa on useassa artikkelissa pohdittu valmentajan roolia ja tehtäviä ennen kaikkea digiympäristössä (Määttä, Pohjanmäki ja Timonen 2016).

Opintovalmentaja Humakissa

Humakissa opintovalmentajan kelpoisuus on ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus tai muu perehtyneisyys. Humakissa koetaan, että valmennuspedagogiikkaan ja kyseiseen tehtävänkuvaan sopii opintovalmentaja nimike opinto-ohjaajaa paremmin:
Kysymys on opiskelun tukitoimien ja opiskelukykyyn / opiskeluhyvinvointiin liittyvien tehtävien keskittämisestä, jolloin lähestytään kuraattorin toimintakenttää (Humak 2017).
Opintovalmentajan tehtävä on työskennellä niiden opiskelijoiden kanssa, jotka tarvitsevat tukitoimia. Humakin opintovalmentajat nimettiin loppukeväästä 2018.

Opettajatutor

Opettajatutor eAMK-hankkeessa
eAMK-hankkeessa määritelty opettajatutorin tehtävä vastaisi Humakissa valmentajan tehtävää: #TUTOROPETTAJA Myös opettajatutor, ryhmäohjaaja, valmentaja. Opettaja, jonka erityistehtävänä on ohjata niitä opiskelijoita, jotka kulkevat valtavirrassa. Nivoo ammatillisen kasvun ohjausta tuutoroitavaan ryhmään ja yhteisöön. Ohjaa opiskelijan oman oppimisen ja uran hallintaa. Tutoropettaja ohjaa erityistä tukea tarvitsevia eri yhteistyötahoille (opo, terveydenhuolto, kuraattori). (eAMK 2018a.)

Opettajatutor Humakissa
Humakissa opettajatutor on lehtori, jonka vastuulla on kehittää tutoropiskelijoiden kanssa opiskelijatutor-toimintaa niin Humakin alueilla kuin koko valtakunnallisessa oppilaitoksessa sekä digiympäristössä. Yksi opettajatutoreista toimii tutorvastaavana lehtorina. Humakissa opiskelijatutor-työn kehittämisestä vastaavat oppilaskunta HUMAKO ja sen (opiskelija)tutorvastaavat (HUMAKO 2018).

Digimentorit

Digimentorointi eAMK-hankkeessa
#DIGIMENTOROINTI Kahden tai useamman henkilön välistä yhteistyötä, jossa osapuolet haluavat kehittyä yhteisellä kiinnostuksen alueella (esim. työelämävalmiudet) ja jakaa osaamistaan hyödyntäen keskinäisessä vuorovaikutuksessaan digimenetelmiä ja -työkaluja. Perustutkinto-opiskelijan mentorina voi toimia YAMK:n opiskelija, alumni tai työelämän edustaja. Mentoroinnissa hyödynnetään erilaisia muotoja, kuten ryhmä- ja vertaismentorointia sekä ristiinmentorointia, jossa osallistujat tulevat eri korkeakouluista, eri organisaatioista ja eri aloilta. (eAMK 2018a.)

Digimentorit Humakissa
Humakissa on digimentoreina toiminut jo usean vuoden ajan 10–12 lehtoria/ koulutussuunnittelijaa. He ovat vertaisia työntekijöitä ja tukevat henkilökuntaa digioppimiseen liittyvissä asioissa, niin pedagogisissa kuin teknisissäkin kysymyksissä. Digimentoreilla on tähän tehtäväänsä käytettävissä noin 40–60 tuntia vuodessa.  

Yhteenveto

Lyhyenä yhteenvetona Humakissa ohjauksen (valmennuksen) polulla on mukana seuraavia asiantuntijoita:

  • (Digi)ohjaus opintoja suunnitteleville: suunnittelija, hakijapalvelut
  • (Digi)ohjaus opintojen alkaessa ja kuluessa: valmentajat, koulutussuunnittelijat, opintosihteerit, yliopettajatkin
  • (Digi)opinto-ohjaus: opintovalmentajat, digiopintovalmentaja
  • Uraohjaus: valmentajat, opintovalmentajat (digisti myös)
  • Opiskelijatutorit (eri tyyppisissä rooleissa, HUMAKO 2018).

Teksti: Päivi Timonen, verkkopedagogi, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Lähteet

eAMK, 2018a. Projektin sanasto. Viitattu 15.10.2018. https://www.eamk.fi/fi/projekti/.

Humak 2017. Opintovalmentaja uusi ops, 26.9.2017. Viitattu 15.10.2018.

HUMAKO 2018. Suunnitelma tutortoiminnan toteuttamisesta 2018 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO-Humak. Julkaisematon aineisto. Viitattu 30.9.2018.

Määttä J., Pohjanmäki T., & Timonen P. (toim.) 2016. Kohti digikampusta. Helsinki: Humanistinen Ammattikorkeakoulu.

Määttä, J., Sirkkilä, H., Hoffrén, J., Lämsä, T. & Nyman, T. 2015. Opettaja valmentajana Humakissa - työelämälähtöistä, ryhmäperustaista pedagogiikkaa kehittämässä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak.

Nyman, T. 2015. Ammatillinen kasvu ja valmentajuus. Teoksessa Määttä, J., Sirkkilä, H., Hófrren, J., Lämsä, T., & Nyman, T. (2015). Opettaja valmantajana Humakissa - työelämälähtöistä, ryhmäperustaista pedagogiikkaa kehittämässä. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015.

Nyman, T. 2018. yksityinen sähköposti 16.10.2018.

Jaa

Takaisin