21.9.2018

Green Care -koulutusta verkostomaisesti verkossa

Valtakunnallisesti yhtenäistä Green Care -korkeakoulutusta on kehitetty seitsemän korkeakoulun yhteistyönä kolmen vuoden ajan. Tuloksena on verkkopainotteinen opintokokonaisuus, joka sisältää myös muutamia lähiopetuspäiviä. Tämän opintokokonaisuuden kehittämisessä hyödynnettiin mm. eAMK-hankkeessa tuotettuja laatukriteereitä.

Green Care –toiminta linkittyy useisiin eri aloihin, mutta yhdistävänä tekijänä on aina ihmisten hyvinvoinnin edistäminen luontoperustaisin keinoin. Nuoren ja kasvavan toiminnan vakiinnuttamiseksi eri järjestöt, yritykset ja tutkijat ovat todenneet tarpeen yhtenäiselle koulutukselle, joka vastaa monialaisen toiminnan kehittämiseen. Opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta nähtiin siten tärkeänä opintojen suunnittelun lähtökohtana.

Valtakunnallisesti yhtenäistä Green Care -korkeakoulutusta on kehitetty seitsemän korkeakoulun yhteistyönä kolmen vuoden ajan. Mukana kehittämisessä ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu, jotka kaikki ovat tuoneet omat erityisosaamisensa yhteisen koulutuskokonaisuuden kehittämiseen. Koulutuksen toteutustavaksi valikoitui verkkopainotteisuus, sillä ammatillisuutta täydentävän koulutuksen osallistujat ovat pääsääntöisesti työssäkäyviä, eikä heillä siten ole mahdollisuutta jatkuvaan läsnäoloon.

Vuosien 2016-2017 aikana korkeakoulut kehittivät yhteistyössä 30 + 10 opintopisteen Green Care -opintokokonaisuuden, ja pilotoivat sen valtakunnallisesti 140 opiskelijan ryhmällä. Tämän jälkeen kehitystyötä on jatkettu jalostamalla opintojaksoja pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella. Vuoden 2018 loppupuolella opintojaksot tulevat tarjolle Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankeessa rakennettavan koulutusverkoston kautta avoimeen ammattikorkeakouluun. Opintojaksot on tiivistetty 20 opintopisteen perusopintokokonaisuudeksi, jonka lisäksi tarjolle tulee syventäviä ja täydentäviä opintoja. Nämä opinnot ovat verkkopainotteisia, mutta sisältävät myös muutamia lähiopetuspäiviä, joissa pääpaino on käytännön harjoitteissa, keskusteluissa ja ryhmätyöskentelyssä.


Kuva 1. Green Care –perusopintokokonaisuus 20 op.

Kokemuksia eAMKin työkalujen hyödyntämisestä

Green Care -koulutuksen pilotointivaihe on suunniteltu ja toteutettu ennen eAMK-hankkeen käynnistymistä. Pilotoinnin kokemusten pohjalta opintokokonaisuutta on uudistettu, ja tässä työssä apuna on käytetty eAMK –hankkeessa tuotettuja ohjeita ja verkkototeutuksen laatukriteereitä. Nimenomaan verkko-opiskelun kehittämiseen keskittyvä eAMK -hanke on pystynyt tuottamaan konkreettisia ohjeita ja työkaluja opintojaksojen kehittämiseen.

eAMK –hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vahvistaneet Green Care -koulutuksen pilotoinnissa saatuja kokemuksia ja havaintoja verkko-opiskelun kriittisistä pisteistä sekä tukeneet opintokokonaisuuden kehittämislinjauksia. Verkkototeutuksen laatukriteerereissä tulevat esiin kaikki ne teemat, joita jo Green Care –koulutuksen pilotointivaiheessa on jollain tavalla käsitelty. Vaikka teemat nämä tiedostettiin jo pilotoinnin suunnittelussa, ei silloin kuitenkaan osattu huomioida kaikkia niihin liittyviä asioita. Esimerkiksi vaivattomaan verkko-opiskeluun ja verkkototeutusten ulkoasuun liittyviä tekijöitä on paljon, ja niiden huomioiminen on tärkeää opiskelun sujuvuuden kannalta. Selkeä ja tiivis lista laatukriteereistä auttaa jäsentämään jokaista osa-aluetta tarkemmin ja tarttumaan tehokkaammin sen kehittämiskohteisiin. Kehittämistä riittää edelleen ja verkko-opetuksen laatutekijöiden hiominen jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa, kun opintoja jälleen uusitaan.

Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta löytyy osoitteesta www.greencarekoulutus.fi

Teksti: Reeta Sipola, projektisuunnittelija, Lapin ammattikorkeakoulu / Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanke
Kuva: ©tonefotografia - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin