31.5.2019

eOpintopalvelut – tieto- ja neuvontapalvelut verkossa

Ammattikorkeakoulut ovat rakentaneet laajan yhteisen verkko-opintotarjonnan CampusOnline.fi -portaaliin, jossa opiskelijat voivat valita opintoja maksuttomasti ja sisällyttää ne tutkintoonsa. eOpintopalvelut konseptityö lähti liikkeelle eAMKin Teemassa 1 tehdystä eOpintopalvelut -määrittelydokumentista, jonka tavoitteena oli tukea ristiinopiskelijan opintopolkua. Ajatusta laajennettiin siten, että eOpintopalvelut palvelee kaikkia korkeakoulun opiskelijoita.

Miksi eOpintopalveluja tarvitaan?

Opiskelijapalvelujen tehtävänä on antaa opiskelijalle asiantuntevaa, paikkansa pitävää ja oikea-aikaista tietoa opiskelijan asian päätöksenteon tueksi (Guttorm ym. 2017, 12). Kun opiskelijalla on joku opintoihin liittyvä arjen ongelma, hän useimmiten ottaa ensimmäisenä yhteyttä korkeakoulunsa opiskelijapalveluihin. Asiointi tapahtuu perinteisesti joko käymällä toimistossa, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia.

Ammattikorkeakouluissa on kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka suorittavat opintojaan verkossa. Esimerkiksi ristiinopiskelijat tai tutkinto-opiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon kokonaan verkon kautta. Nämä eri paikkakunnilta opiskelevat opiskelijat tarvitsevat myös tukipalveluja. eOpintopalvelut -malli palvelevat juuri tällaisia opiskelijoita erinomaisesti. eOpintopalvelut -mallin tavoitteena on tarjota opiskelijapalveluiden tarjoamia tieto- ja neuvontapalveluja verkossa kaikille opiskelijaryhmille. eOpintopalvelut on vaihtoehto fyysisille toimistopalveluille. Palvelumalli helpottaa palveluiden saatavuutta myös silloin, jos korkeakoululla on useita toimipisteitä.

eOpintopalvelut -mallista hyötyvät kaikki osapuolet.

  • Malli tukee joustavaa ja elinikäistä oppimista sujuvoittaen opiskelijan oppimispolkua, kun lähes kaikki tukipalvelut ovat saatavilla verkossa.
  • Sujuvoittaa opettajan työtä, kun opiskelijoiden tukipyynnöt ohjautuvat opintohallinnon toimijoille.
  • Sujuvoittaa opintohallinnon toimijoiden työtä ja keskinäistä organisoitumista, kun luodaan ja sovitaan yhtenäiset toimintatavat. Tukipalvelut korkeakoulun sisällä yhtenäistyy ja tehostuu. eOpintopalveluja voidaan tuottaa myös etänä (mahdollisuus etätyöhön).

eOpintopalvelut

eAMK-verkoston toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että useissa amkeissa on jo erilaisia tukipalvelutoimintoja rakennettu verkkoon, esimerkiksi opiskelijapalveluiden chat-palvelu. eOpintopalvelut -mallilla tavoitellaan tukipalvelukokonaisuutta. Yksinkertaisesti sanottuna ammattikorkeakoulun www-sivulle rakennetaan yksi sivu, näkymä, jossa on sekä yhteydenottopalvelut että informatiiviset palvelut (”yhden luukun palvelumalli”).

eOpiskelijapalvelut_2.jpgOsa palveluista ovat kaikille avoimia ja osaan opiskelija pääsee kirjautumalla korkeakoulun verkko-tunnuksellaan.

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäoppaan mukaan palvelujen sähköistämisen tasot voidaan jakaa kuuteen kategoriaan: ei saatavissa, informaatio, yksisuuntainen vuorovaikutus, kaksisuuntainen vuorovaikutus, transaktio ja personointi (Kartturi 2011, 56–57). eOpintopalvelut -mallissa (riippuen korkeakoulun jo olemassa olevista sähköisistä asiointipalveluista) pyritään vähintäänkin kaksisuuntaiseen vuorovaikutuspalveluun, jossa opiskelija saa asian vireille esimerkiksi täyttämällä www-sivuilla olevan sähköisen lomakkeen.

Opiskelu verkossa lisääntyy

Kun opiskelu verkossa lisääntyy, niin ikään ohjauksen tarve lisääntyy. Opiskelijoille on tarjottava sisällöllistä ohjausta (tutor-opettajat, opintojen ohjaajat), mutta myös tieto- ja neuvontatyötä verkon kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön visio2030 -raportin mukaan tavoitteena on toteuttaa tutkinto-opiskeluja ja jatkuvaa oppimista palveleva digitaalisten palvelujen kokonaisuus, joka koostuu korkeakoulun omista ja yhteisistä ratkaisuista ja ne yhdistävästä palveluväylästä. (Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle vision tiekartta 2019, 21).

Mielestäni ideaalitilanne olisi se, että ammattikorkeakoulut rakentaisivat eOpintopalvelujaan edellä esitetyn yhtenäisen rungon mukaisesti. Näin verkon tukipalvelut näyttäytyisivät eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoille samanlaisilta, vaikkakin visuaalinen ilme ja toimintatavat -prosessit taustalla poikkeaisivatkin. Tämä helpottaisi myös OKM:n visio2030:n mukaista mm. jatkokehitystyötä kohti digitaalisia palvelukokonaisuuksia.
eOpintopalvelut on pieni askel digitaalisten asiointipalvelujen suuntaan. Opiskelijan näkökulmasta se on kuitenkin aimo harppaus tukipalvelujen saavutettavuuden parantumiseen nykyiseen toimistossa asiointiin verrattuna.

eOpintopalvelut_Visio.jpg

Teksti:
Anitta Kääriäinen, koordinaattori, eAMK ristiinopiskelun kehittämispilotti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMKin eOpintopalvelut -mallia on kehitetty yhteistyössä opintohallinnon toimijoiden, koulutuksen kehittämispalveluiden ja yksiköiden toimijoiden kanssa.

Tutustu:
JAMK:n eOpintopalvelut -malliin: https://youtu.be/vW29XxqjItc
eOpintopalvelut, prezi-esitys: https://prezi.com/view/ljZg6hwjv93U9gqIv1Eo/

Lähteet:

Digikyvykkyys - digistarttipaketti. N.d. eAMK. Viitattu 8.5.2019. https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digikyvykkyys/

Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. E-opas. Viitattu 20.3.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7

Kartturi 2011. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas. Viitattu 8.5.2019. http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen-kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle vision tiekartta. 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 8.5.2019. https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf/43792c1e-602a-4776-c3f9-91dd66ba9574

Saavutettavuus. N.d. Valtiovarainministeriö. Viitattu 8.5.2019. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Yhteinen digitaalinen opintotarjonta - CampusOnline. eAMK-hanke. N.d. Viitattu 8.5.2019. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/

Jaa

Takaisin