18.10.2018

eAMK-laatukriteerit verkkototeutusten kehittämisen työkaluna

Valtakunnallisessa eAMK -hankkeessa luotiin verkkototeutusten laatukriteerit, jotta voitaisiin taata mahdollisimman tasalaatuinen verkko-opintotarjonta. Laatukriteeristö on saanut hyvän vastaanoton, ja se on otettu laajasti käyttöön myös eAMK-hankeen ulkopuolella korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Lue tekstistä, miten laatukriteerit koottiin ja millaisia käyttötapoja niille on ollut.

Räätälöidyt laatukriteerit AMK-verkko-opinnoille

Laatukriteerityö käynnistyi heti eAMK-hankkeen alkuvaiheessa, sillä kriteerit haluttiin työkaluksi Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelmaan keväällä 2018. Tavoitteena oli mahdollisimman kattavat, konkreettiset sekä mitattavissa olevat AMK-opintojaksoihin soveltuvat laatukriteerit. Erityisesti painotettiin kansainvälisyyttä, työelämäyhteistyötä ja ylemmän amk-tutkinnon opintojen näkökulmaa. Kriteereihin haluttiin kaksi eri näkökulmaa: 1) kriteerit verkko-opintojakson arviointiin suunnittelun ja rakentamisen aikana sekä 2) kriteerit verkko-opintojakson arviointiin toteutuksen aikana ja toteutuksen jälkeen.

Kriteerien kokoamiseen osallistui asiantuntijoita eAMK-hankkeeseen kuuluvista korkeakouluista. Työryhmä oli tietoinen lukuisista jo olemassa olevista verkko-opintojen laatukriteereistä, joten eAMK-kriteeristön työstössä hyödynnettiin aiemmin valmistuneita kotimaisia ja eurooppalaisia verkko-opintojen laatukriteereitä. eAMK-laatukriteerien perustana toimi VirtuaaliAMK-verkostohankkeen Uutta avointa energiaa -laatukortit sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuotta aiemmin valmistuneet verkkopedagogiset laatukriteerit. Lisäksi kriteeristön kokoamisessa käytettiin hyväksi mm. Opetushallituksen Verkko-oppimateriaalin laatukriteereitä sekä EOCCS:n Standards and Criteria -julkaisua.

Ensimmäinen laatukriteeriversion valmistuttua se julkaistiin avoimesti verkossa, sillä kritiikkiä ja kehitysehdotuksia haluttiin eAMK-hanketoimijoiden ohella opiskelijoilta, työelämän sidosryhmiltä sekä muilta tahoilta, esimerkiksi eri koulutusorganisaatioiden toimijoilta. Avoin kysely tuotti runsaasti vastauksia ja laatukriteereitä muokattiin saadun palautteen avulla. Seuraavalla kommentointikierroksella kehitysehdotuksia ei enää saatu, joten laatukriteeristön todettiin olevan valmis. 

Avoimesti verkossa

eAMK verkkototeutusten laaturiteerit julkaistiin hankkeen verkkosivuilla joulukuussa 2017. Kriteerit käännettiin kolmelle kielelle ja ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Kriteerien julkaisun jälkeen nousi toive laatukriteerien julkaisemisesta täytettävässä lomakemuodossa. Lomakkeet suunniteltiin FUAS-liittoumassa verkko-opintojen laadun arviointiin käytetyn lomakkeen pohjalta ja ne ovat ladattavissa Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelman sivuilta.

Syksyllä 2018 julkaistiin eAMK-hankkeen verkkosivulla verkkototeutusten arviointityökalu, joka on sähköisesti täytettävä lomake. Lomakkeen täytettyään käyttäjä saa välittömästi yhteenvedon osa-alueiden laatutasosta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Yhteenveto on mahdollista tilata myös sähköpostiin. Kokeile verkkototeutusten arviointityökalua täällä.

Laatukriteerit arjessa

eAMK-hankkeessa laatukriteereitä hyödynnetään niin olemassa olevien verkkototeutusten arvioinnissa kuin uusien verkko-opintojaksojen suunnittelu- ja kehittämistyössä. eAMK-hankkeen Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelma perustuu laatukriteereihin ja kriteerit ovat keskeisessä roolissa läpi koko valmennuksen.

Laatukriteeristö on otettu laajasti käyttöön myös eAMK-hankkeen ulkopuolella korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Kriteereitä hyödynnetään monipuolisesti muun muassa itsearvioinnissa ja henkilöstökoulutuksissa.

Teksti: Mari Varonen, Verkkopedagogiikan suunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva: © tomertu - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin