12.12.2019

Case: Digitalisation Academy

Vaasassa Teknologiakeskus Merinova aloitti yhdessä yhdeksän yrityksen kanssa digitalisaatio-osaajien täsmäkoulutuksen Digitalisation Academy:ssä tammikuussa 2019. Rakennettiin uudenlainen oppimisen ekosysteemi hyödyntäen alueen yrityksien osaamista. Yritykset sitoutuivat tuomaan Digitalisation Academy:n uusinta osaamistaan.

Oppilaiksi pilottijaksolle valittiin 16 oppilasta Vaasan yliopistosta, AMK Novialta ja Vaasan AMK:sta. Kokonaisuuden sisältämän opintojaksojen laajuus oli 15 op ja se toteutettiin kevätlukukauden aikana. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja. Toimintaa ohjaa johto-ryhmä, jossa on edustajat opetusyksiköistä ja yrityksistä.

Academyn toiminta 

Digitalisation Academy toimii omassa luokkahuoneessa Technobothnia-rakennuksessa Vaasan kampuksen alueella. Oppilaat opiskelevat flipped classroom -opetusmuotona eri digitalisaation aihealueita ensin verkkokurssien muodossa käyttäen Udemy.com -oppimisalustaa, jonka jälkeen yrityksien ekspertit tulevat vetämään luentoja, projekteja sekä harjoituksia, jotka perustuvat yritystarpeisiin. Aihealueiksi on valittu Cyber Security, Data Sciense ja Digitalisation, perustuen keskusteluihin, joita on pidetty partneriyrityksien asiantuntijoiden sekä oppilaitosten opettajien ja professorien kanssa. 
 
Opiskelijoiden osaamista kartutetaan muun muassa projektityökalujen käytössä, projektiosaamisessa sekä pilvipalvelujen käytössä ja laatimisessa. Digitalisaation Academy:ssä opiskellaan myös tekoälyä, esineiden internetiä,  Matlab- ja Simulink-mallinnusta sekä virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Oppilaat osallistuvat myös eri tapahtumiin kuten hackathoneihin ja seminaareihin, mikäli kurssi aikana on sopivia tarjolla. 

Opetuksen ohjausryhmä  

Varsinaisen johtoryhmän lisäksi tarvitaan erikseen opetuksen ohjausryhmä. Tähän ryhmään opetusyksiköt nimeävät edustajansa. Ryhmän tehtävänä on määritellä pidettävien opintojaksojen kompetenssit, osaamistavoitteet sekä seurata tavoitteiden toteutumista. Tämä vapauttaa yritysten edustajat pitämään oman opetuksensa juuri heille tärkeistä aineista. Opetuksen ohjausryhmä määrittelee myös muun oppimateriaalin, kuten online-kurssien käytön. 
 
Ohjausryhmä toimii Digitalisation Academy:n työntekijän tukena ja arvioinnin suorittajina. Ryhmä kokoontuu ennen koulutuksen alkua, hyväksyvät aloittavat oppilaat ja hyväksyvät opetussisällön. Näin oppilaitoksen edustajat voivat estää päällekkäisyyksiä. Samalla oppilaitoksien edustajat näkevät, mitkä tekniikat kulloinkin korostuvat yritysnäkökulmasta. Digitalistation Academy:n lopussa opetuksellinen ohjausryhmä ottaa vastaan myös opiskelijoiden näytöt, osallistuu loppuseminaariin ja arviointiin. 

Digitalisation Academy oppilaitoksista nähtynä 

Oppilaat valitaan erillishaulla ja tähän ryhmään seuloontuu ryhmien parhaimmistoa. Varsinkin ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ovat olleet tästä kiinnostuneita. Oppilaitoksien kannalta tämä on erinomainen asia. Digitalisation Academy kotouttaa ryhmää paremmin kuin tavallinen luokkaopetus. Monikansallinen tiimityöskentely ja yrityslähtöiset aiheet antavat mielekkään pohjan opiskelulle. Opiskelijat hyväksyttävät Digitalisation Academy:n opinnot etukäteen, jotta oltaisiin varmoja, että nämä opinnot tukevat muita opintoja. Koska mukaan lähteneet yritykset ovat sitoutuneet antamaan opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja ryhmäläisille, tämä antaa opiskelijoille uuden ja helpomman tavan työllistyä Suomeen. Tämä parantaa osaltaan juuri ulkomaisten opiskelijoiden jäämistä Suomeen ja on merkittävin tulos koko Digitalisation Academy:ssä. 
 
Koska Merinova on oppilaitoksesta päin nähtynä ulkopuolinen opetuksen tarjoaja, seuraa siitä erityisjärjestelyjä oppilaitosten opintojen hyväksyntään:
  
  • Pilottiryhmälle läpäistyt opintojaksot hyväksytään vain suoritusmerkinnällä, mutta opiskelijoiden kannalta osaamista kuvaisi paremmin arvosanallinen arvostelu.  
  • Yritykset antavat opetusta ja luovat harjoituksia tai projekteja omien lähtökohtiensa mukaan viimeisellä tietämyksellään. Oppilaitokset saavat näin ajanmukaista opetusta oppilailleen, mutta opettajakunta jää sivustaseuraajaksi.
  • Opintojaksojen integrointi muun opetuksen aikatauluihin tuottaa jonkin verran vaikeuksia, mutta olisi myös rakennettava malli, jossa opetussuunnitelmien kompetenssit saadaan näkyviin Digitalisation Academy:n toteutuksissa. 

Arvostelu 

Arvostelussa voidaan käyttää työnopinnollistamiseen tarkoitettuja työkaluja. Kullekin opintojaksolle laaditaan osaamismatriisi ja opiskelija vertaa osaamisensa kehittymistä siihen. Digitalisation Academy:n työntekijä antaa oman arvionsa ja yrityksen edustaja omansa. Näyttönä opiskelijat pitävät opintojaksojen jälkeen esityksen ryhmittäin. Oppilaitoksen edustaja yhdistää arviot yhteen. 

Arvostelun parametrit 

Opintojaksokohtaisesti määritellään osaamismatriisi, joka on pohjana suoritettavalle numeeriselle arvostelulle ja runkona opintojen osaamistavoitteille. Osana kursseja on online-materiaaleja, ja niihin liittyy sekä kokeita että diagnostiikkaa opiskelijan aktiivisuudesta. Opiskelijat suorittavat myös vertaisarvioinnin. Tämä tapahtuu siten, että ryhmät saavat jaettavakseen ei tasan menevän pistemäärän. Ryhmä jakaa sisällään pisteet jäsentensä antaman panoksen suhteessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmä saa jaettavakseen 7 pistettä. Sen voi jakaa vaikka 3+2+2. Näistä kootaan arvostelumatriisi, jonka oppilaitoksen edustaja vetää yhteen omien oppilaittensa osalta. 

Matriisin osat

Digitalisation Academy yhdessä yrityskouluttajien kanssa: 
  • opintojakson tavoite ja sen saavuttaminen  
  • ryhmätyöskentelytaidot 
Opiskelija: 
  • oma edistyminen portfoliona ja lyhyesti taulukossa
  • opiskelijaryhmä keskenään arvioi ryhmän sisäisesti kunkin panoksen. 
Oppilaitoksen nimeämä edustaja: 
  • osallistuu näytön arviointiin yhdessä Digatisation Academy:n ja yritysten edustajien kanssa
  • vetää arvioinnin osat yhteen

Osaamismatriisi_Digital_Academy.jpg

Kuva 1. Digitalisation Academy:n osaamismatriisi- ja arvostelupohja.

Digitalisation Academy yrityksestä päin nähtynä 

Digitalisation Academy on vaasalaisten yritysten ja oppilaitosten yhteishanke. Akatemian tarkoituksena yritysten näkökulmasta on vastata alueen työvoimapulaan ja kouluttaa uusia osaajia tehokkaasti yhdessä. 
 
Digitalisation Academy:n partnerit sitoutuvat kukin pitämään opetusta kymmenen tuntia. Kokonaisuus voi olla opiskelijoille kehitetty projekti, jota yrityksen edustajat ohjaavat ja opettavat. Kokonaisuus voi olla myös ratkaistava ongelma, joka alustetaan opiskelijoille ja ohjataan ongelmanratkaisua tai kolmantena vaihtoehtona se voi olla teoriaopetusta luentojen merkeissä tai kaikkien näiden sekoitus. Tavoitteena on kuitenkin tarjota mahdollisimman käytännönläheistä tekemistä opiskelijoille. Yrityksen ei ole välttämätöntä pitää tunteja itse, vaan he voivat myös käyttää omaa verkostoaan tai hankkia kokonaan ulkopuolisia kouluttajia. Opetuksen lisäksi jokainen partneriyritys sitoutuu tarjoamaan opiskelijoille päättötyöaiheita.  
 
Partneriyrityksen osallistuu akatemian toimintaan rahallisella panoksella, mutta myös osallistumalla opetukseen ja tarjoamalla opinnäytetyöaiheita. Yrityksestä tulee löytyä asiantuntija, joka ei ole vain oman alansa asiantuntija, vaan pystyy kouluttamaan ja siirtämään osaamistaan muille. Opinnäytetyön osalta tulee yrityksestä löytää myös työtä ohjaava henkilö. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta, sillä tehdäänhän opinnäytetyöt jo nykyiselläänkin pääasiassa yrityksiin. 
 
Digitalisation Academy tarjoaa opiskelijoilleen Udemyn kursseja. Näiden virtuaalikurssien tavoitteena on saada opiskelijoille perustiedot opetettavista aiheista, jotta yritykset voivat keskittyä syventäviin aiheisiin ja itse ongelmanratkaisuun. 
 
Partneriyritykset osoittavat edustajansa Digitalisation Academy:n johtoryhmään. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kvartaalissa. Johtoryhmän palaverissa Digitalisation Academy:n vetäjä esittelee toiminnan tilanteen, muun muassa hakeneiden opiskelijoiden määrän, paljonko Digitalisation Academy on ollut esillä eri medioissa ja tilaisuuksissa.  

Toiminnan jatkaminen

Toiminta on suunniteltu jatkuvaksi. Ensimmäinen pilottiryhmä oli keväällä 2019 ja toinen aloitti lokakuussa 2019. Yritykset ovat sitoutuneet rahoittamaan toimintaa ainakin vuoden 2020 loppuun. 

 

Teksti: Peter Hellström, Teknologiakeskus Merinova, Anna-Kaisa Saari, Wapice Oy ja Kalevi Ylinen, Vaasan ammattikorkeakoulu
Kuvituskuva: © sdecoret - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin