15.12.2017

Ammattikorkeakoulujen yhteisen kesälukukauden toteutuminen kesällä 2017

eAMK-projektin kehitystyö hyödyntää ammattikorkeakoulujen yhteisen kesäopintotarjonnan palautetta ja tilastotietoja. eAMKille on tärkeää, että kehitämme toimintaa siihen suuntaan, että voimme tulevaisuudessa taata opiskelijoille parasta mahdollista, joustavaa verkko-opintotarjontaa.

Kesällä 2017 yhteisellä tarjottimella oli 440 opintojaksoa, (kesälukukausi 2016, 296 kpl) ja kesäopinnoissa suoritettiin noin 29 000 opintopistettä.

Miksi opiskelijat olivat valinneet kesäopintoja, ja mitä mieltä he olivat ammattikorkeakoulujen yhteisestä kesäopintotarjonnasta?

Palautekyselyyn vastasi 246 opiskelijaa. Avoimien vastausten määrä vaihteli kysymyksittäin. Opiskelijat olivat valinneet kesäopintoja pääsääntöisesti saadakseen opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin, pystyäkseen yhdistämään kesätyön ja opinnot, tai koska eivät olleet saaneet kesätöitä. Jotkut olivat myös löytäneet yhteisestä tarjonnasta opintojaksoja, joita ei löytynyt omasta oppilaitoksesta. Tarjonta oli pääsääntöisesti koettu kattavaksi. Jos tarjonta oli koettu suppeaksi, opiskelija koki usein, ettei juuri hänen oman alansa opintoja ollut tarpeeksi tarjolla. Myös kieliopintoja toivottiin lisää, samoin kuin englanninkielisiä opintoja sekä ympärivuotisia opintoja. Opiskelijoilta tuli laajasti ehdotuksia seuraavien vuosien tarjontaan. Toiveet suuntautuivat selkeästi ammatillisiin opintoihin, ja näitä osa-alueita tullaan ottamaan huomioon tulevassa eAMK-tarjonnassa ja AMKien profiloitumispyrkimyksissä. Opiskelijat toivovat kesäopintoja toteutettavaksi pääsääntöisesti kesä-elokuun aikana tai juhannukseen päättyvinä intensiivijaksoina.

Kysely antoi vastauksia myös opintojaksojen laadun kehittämiseen. Opintojaksot oli pääsääntöisesti selkeästi kuvattu, mutta opettajien kesälomat aiheuttivat haasteita yhteydenottojen suhteen. Miten ohjaus tulee hoitaa opettajan loman aikana, ja ovatko opiskelijat tietoisia, jos ohjausta ei ole silloin saatavissa?

Opiskelijat antoivat palautetta portaalin (http://summersemester.fi) toimivuudesta. Selkeästi on huomattavissa, että tietyille opintojaksoille olisi runsaasti tulijoita, eikä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan. Tähän tulee jatkossa miettiä esimerkiksi rinnakkaisia ryhmiä. Portaalin haasteena on ollut mm. se, että siellä tulee näkyväksi yhteinen tarjonta, mutta ilmoittautumiset ohjataan kunkin tarjoavan oppilaitoksen sivuille. Tämän on aiheuttanut hämmennystä ja sekaannusta. Myös portaalin ulkoasuun tullaan kiinnittämään huomiota. Suoritusten siirtymisessä omaan oppilaitokseen on ollut haasteita, mikä sekin toivottavasti ratkaistaan eAMK-projektin ja Ristiinopiskelun kehittäminen –projektin voimin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kesän 2017 yhteinen tarjonta onnistui tarjottavien opintojaksojen ja suoritettujen opintojen mittareilla todella hyvin. Yhteisellä kesälukukaudella on vastattu opiskelijoiden olemassa olevaan tarpeeseen opiskella myös kesäisin, ympärivuotisesti. Tämän eteen on tehty paljon töitä. Nyt saimme jälleen opiskelijoilta tärkeää tietoa siitä, miten voimme parantaa tätä toimintaa. eAMK-projekti tulee osaltaan helpottamaan teknisiä ratkaisuja. Kehitämme myös tulevien opintojaksojen laatua sekä opettajien digikyvykkyyttä toimia ohjaajina ja oppimisen fasilitaattoreina verkossa.

Tulevaisuudessa mahdollisuus opiskella verkossa lisääntyy entisestään. Tämän odotetaan lisäävän myös ristiinopiskelua. Jo nyt organisoimalla kesätarjonta yhteisesti kaikkien käyttöön lisäsi opintopistesuorituksia siten, että kesällä 2016 suoritettiin 10251 opintopistettä, ja kesällä 2017 luku oli lähes kolminkertainen. eAMK-projektityöllä sekä Ristiinopiskelun kehittäminen –hankkeen työllä saamme ristiinopiskelun nousemaan moninkertaiseksi. Eli olemme hyvin matkalla kohti tavoitteitamme, joustavampia opintopolkuja ja opiskelun nopeutumista.

Teksti: Minna Scheinin ja Sanna Simola, Turun ammattikorkeakoulu
Kuva: Minna Scheinin

Jaa

Takaisin