Teema 1: Digiohjauksen palvelukokonaisuus

Palvelukokonaisuudella tarkoitetaan tässä olemassa olevia ohjauspalveluita, jotka ovat saatavilla koko opintopolun aikana. Käyttäjillä on tietoa opintopolun aikana tarjolla olevista ohjauspalveluista, niiden sisällöistä ja toteuttajista.
Ohjaus palvelee opiskelijaa opintojen aikana teemoissa: Digikyvykkyys, AMK-opintotarjonta, opiskelu AMKissa, HOPS, opiskelukyky ja ammatillinen kasvu.
Ohjauksen palvelukuvauksessa on sovittu organisaation, ohjaajan ja ohjattavan vastuut.
Ohjauksen palveluiden kuvauksissa on huomioitu jatkuvan oppimisen näkökulmasta eri asiakasryhmät kuten hakijat, tutkinto-opiskelijat (AMK, YAMK) ja avoimen AMK:n opiskelijat opintojen eri vaiheissa.
Ohjauksen palvelukuvauksesta ilmenee mistä erilaisiin ohjaustarpeisiin liittyvät materiaalit löytyvät esim. itseopiskelumateriaalit.
Ohjauksen palvelukuvauksesta ilmenee milloin eri ohjauspalvelut ovat saatavilla, miten ohjausaika varataan ja/tai ohjauspalveluun pääsee mukaan.
Ohjauksen palvelukuvauksesta ilmenee miten verkkovälitteinen ohjaus ja tietotekniset tukipalvelut tarjotaan.
Organisaatio noudattaa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta säädetyn lain velvoitteita.
Ohjauspalveluista tiedotetaan organisaation virallisilla sivuilla.
Ohjauspalvelut on nimetty ymmärrettävästi ja niiden tekninen toimivuus on varmistettu.
Visuaalisten elementtien käyttö palvelukuvauksissa ja ohjauspalveluissa on harkittua ja selkeää.
Tekstimuotoisissa materiaaleissa on huomioitu luettavuus, riittävä fonttikoko, yhtenäinen ulkoasu ja ruudunlukijan käytön mahdollisuus.
Video- ja äänimateriaaleissa on huomioitu tekstiraita tai erillinen tekstitiedosto.
Ohjauspalveluissa huomioidaan koulutuksen kansainvälistymisen tuomat ohjaustarpeet (mm. aikaerot, palvelukieli ja palvelukulttuuri).
Palvelukuvauksesta ilmenee, onko ohjauspalvelun toteuttaja ihminen vai onko palvelu automatisoitu (esim. botit).
Ohjaukseen osallistuvien organisaation ulkopuolisten yhteistyötahojen ja verkostojen palvelut ovat näkyvillä ohjauspalvelujen kuvauksessa (esim. opiskelijoiden terveyspalvelut, Kela, uraohjauspalveluita tuottavat tahot).
Organisaatiolla on ohjaussuunnitelma, jossa on huomioitu myös digiohjaus.
Organisaation ohjaussuunnitelma on nähtävillä.
Ohjaus tapahtuu oikea-aikaisesti suhteessa organisaation prosesseihin ja resursseihin.
Ohjattavalla on mahdollisuus osallistua palveluiden ketterään kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen (esim. plan-do-check-act -toimintamallilla).
Organisaatiolla on nimetty vastuuhenkilöt digitaalisten ohjausmateriaalien ja –palveluiden säännöllisestä päivittämisestä.

Teema 2: Digiohjaus toimintoina - prosessi ja tapahtuma

Ohjausprosessi ymmärretään pääsääntöisesti yhteistyössä tapahtuvaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Ohjauksessa pyritään oikea-aikaisuuteen ja siihen, että prosessi ja tapahtuma on ennalta valmisteltua. Ohjauksessa käytetään yhä enenevässä määrin teknisesti tuotettuja itseohjautuvuutta tukevia materiaaleja. Näiden osalta organisaation ja ohjaajan vastuulla on tiedottaminen ja opiskelijan osalta ohjausmateriaalien hyödyntäminen.
Ohjauksen järjestämisessä huomioidaan opintojen nivelvaiheet (hakeutuminen koulutukseen, opintojen alku, kv-vaihto, jatko-opinnot, ura- ja työelämäohjaus).
Ohjaus tapahtuu opiskelijan näkökulmasta oikea-aikaisesti.
Vasteaika opiskelijan ohjaustarpeeseen on organisaation palvelulupauksen mukainen.
Ohjausta on tarjolla myös äkillisiin ohjaustarpeisiin (esim. chat ja päivystysajat).
Ohjaukseen osallistuvat pyrkivät tietoisesti jaettuun, yhteiseen ymmärrykseen ohjauksen tarpeista ja tavoitteista.
Ohjaustilanteessa, ohjausympäristössä ja käytettävissä materiaaleissa huomioidaan ohjausprosessin eri vaiheet: lähtötilanne ja tarpeen määritys, ohjaustilanteeseen liittyvä toiminta ja jäsennys, ohjauksen päättäminen.
Korkeakoulun käytössä olevat tietojärjestelmät mahdollistavat data-analytiikan tuottaman tiedon hyödyntämisen ohjauksessa.
Minulla on mahdollisuus saada ohjaustilanteen edellyttämää tietoa eri järjestelmistä kuten opintorekisteristä ja data-analytiikan tietolähteistä.
Tunnen tarpeelliset yhteistyöverkostot ja osaan hyödyntää niistä saatavaa tietoa.
Opiskelijalla on mahdollisuus kuvata sekä nimetä ohjaustarpeitaan ajanvarauksen yhteydessä.
Olen varmistanut sovitun ohjausympäristön toimivuuden ja varautunut miten toimin tarkoituksenmukaisesti teknisissä häiriötilanteissa.
Digitaalisesti tuotettuja hyvinvointipalveluita (esim. terveys, liikunta, mielenterveys) on integroitu ohjausprosessiin.
Ohjaus tukee opiskelutaitoja ja -kyvykkyyttä (esim. opiskelutaidot, digikyvykkyys, oppimisvaikeudet, haasteet opiskelukyvyssä tai elämäntilanteissa).
Opiskelijan yksilöllisen tuen tarve on huomioitu ja arvioitu sen soveltuvuus digitaaliseen ohjaukseen.

Teema 3: Digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt

Ohjauksen päämääränä on opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeminen.
Organisaatiolla on käytettävissä menetelmiä, jotka soveltuvat sekä yksilöohjaukseen että ryhmäohjaukseen sekä tukevat yhteisöllisyyttä.
Tarjoan opiskelijan tarpeisiin soveltuvia ohjausmenetelmiä ja välineitä, jotka noudattavat Lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (L 306/2019, luku 3).
Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa organisaation tukeman, tarkoituksenmukaisen digivälineen valintaan.
Ohjaus mahdollistaa opiskelijan aktiivisen roolin ja toimijuuden.
Huomioin verkkovuorovaikutuksen erityispiirteet kuten välineen valinnan ja sen soveltuvuuden, valmistautumisen, vuorovaikutuksen ja lopetuksen.
Ohjaustilanteessa pyritään saavuttamaan yhteinen ymmärrys sovituista toimenpiteistä.
Organisaatio tukee ohjaajien osaamista digiohjauksen, työvälineiden sekä ympäristöjen osalta.
Olen tietoinen ohjaukseen, sen menetelmiin ja ympäristöihin liittyvästä eettisestä ja juridisesta vastuusta.
Minulla on tarvittava pedagoginen ja tekninen osaaminen digitaaliseen ohjaukseen sekä halu kehittyä ja kouluttautua näissä taidoissa.
Osaan arvioida opiskelijan palvelutarpeen ja siihen soveltuvat digiohjausvälineet ja -ympäristöt.
Osaan käyttää ja hyödyntää tietojärjestelmien tuottamaan tietoa ohjaustyössä (oppimisanalytiikka, opintorekisteri).
Tunnistan tilanteet (esim. terveydelliset syyt, päihteiden käyttö, kurinpidolliset syyt), joissa lähiohjaus on tarpeen.
Ohjausympäristöön ja siinä toimimiseen liittyvät turvallisuuskysymykset on varmistettu.
Ohjauksen ympäristö mahdollistaa häiriöttömän keskittymisen ja yksityisyyden suojan.

Teema 4: Tietosuoja, tietoturva ja eettisyys

Ohjaus on eettistä, tietoturvallista ja suojattua.
Organisaatio tarjoaa systemaattisesti koulutusta ohjaajien osaamisen kehittämiseen (ml. tietosuoja- ja tietoturvakysymykset).
Kannan vastuun oman osaamisen kehittämisestä.
Olen perehtynyt organisaation tietoturvaohjeisiin ja -lainsäädäntöön.
Osallistujat ovat tietoisia ohjauksessa käytettävien materiaalien tekijänoikeuksista.
Toimin ohjaustilanteessa ammatillisesti asiantuntijaroolissa ja noudatan ammattietiikkaa. Ymmärrän ja huomioin eettiset näkökulmat arvioidessani digiohjauksen soveltuvuutta ohjaustilanteeseen ja opiskelijan tarpeeseen.
Osallistujat ovat tietoisia ja huomioivat ohjaukseen liittyvät salassapitovelvollisuudet.
Opiskelijoita on tiedotettu, mikäli ohjaustilanne tallennetaan ja julkaistaan perustellusta syystä.
Opiskelijalla on oikeus päättää osallistumisestaan tallennettuun materiaaliin ja sen julkaisemiseen.
Osallistujat tietävät, mikäli ohjaus- ja neuvontapalvelusta vastaa automaatti/botti.
Ohjaustilanne on tasapuolinen ja dialoginen.
Osallistuvat tietävät, ketkä ovat läsnä ohjaustilanteessa ja missä ohjaus tapahtuu.
Opiskelijoita tiedotetaan henkilötietojen suojaustavoista.
Osallistujat ovat tietoisia omasta vastuustaan luottamuksen ilmapiirin vaikuttajina esim. ryhmäohjaustilanteissa.
Ohjauksessa käytettäviin ympäristöihin ja välineisiin on saatavilla ohjeet sekä tekninen tuki.
Organisaatio tarjoaa ohjauspalveluita, joita osallistuja voi käyttää anonyymisti (esim. chat, digitaalinen ohjausmateriaali).
Opiskelijoita on informoitu omien laitteiden tietoturvan päivittämisvastuusta sekä henkilökohtaisesta tietoturvan suojaamisesta ja järjestelmiin syntyvistä digitaalisista jalanjäljistä.
Ohjaustilanteessa suositaan ensisijaisesti organisaation hyväksymiä ja päivittyviä tietojärjestelmiä ja sovelluksia, joihin kirjautuminen tapahtuu ensisijaisesti organisaation luomilla käyttäjätunnuksilla.
Opiskelijaa on tiedotettu henkilöllisyyden tunnistamisesta etukäteen ohjauksen palvelukuvauksessa.
Henkilökohtaisessa ohjaustilanteessa voidaan varmistaa luotettavasti opiskelijan henkilöllisyys (esim. suojattu kirjautuminen, henkilöllisyyspaperien näyttö, videokuva).
Ohjaustilanteessa on avoimena ainoastaan ohjaustilanteeseen liittyvät aineistot ja ympäristö on suojattu esim. näyttöön ilmestyviltä ponnahdusikkunoilta ja viesteiltä.
Tuloksesi:

Ohjaus täyttää arviointikriteerit kiitettävästi. Olet saavuttanut ohjauksen kriteeristössä tavoitellun laatutason, onneksi olkoon! Muistathan jakaa kertynyttä osaamista kollegoille yksilö- ja organisaatiotasolla. Suosittelemme myös hakemaan sopivaa valtakunnallista tai organisaatiosi omaa osaamismerkkiä, jolla voit osoittaa ohjausosaamistasi. Olet tämän itsearvioinnin jälkeen ehkä tunnistanut joitakin kehittymisen osa-alueita. Peilaamalla niitä digiohjauksen laatukriteereihin, voit laatia oman tai organisaatiota koskevan kehittymisen suunnitelman. Tässä voit käyttää apuna huoneentauluja, joissa näkyvät kriteerit ja joihin voit kirjata teemoittain omaa kehittymisen suunnitelmaa. Jokaisesta neljästä teemasta on oma huoneentaulu, jonka voit ladata ja tulostaa itsellesi A4- tai A3-koossa osoitteessa: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/

Ohjaus täyttää osan arviointikriteereistä, mutta vielä löytyy parannettavaa. Jos vastauksista löytyy ei- ja osittain-vastauksia, panosta näiden kohtien kehittämiseen. Voit parantaa laatua peilaamalla osaamista digiohjauksen laatukriteereihin ja laatimalla henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Olet tämän itsearvioinnin jälkeen ehkä tunnistanut joitakin kehittymisen osa-alueita. Peilaamalla niitä digiohjauksen laatukriteereihin, voit laatia oman tai organisaatiota koskevan kehittymisen suunnitelman. Tässä voit käyttää apuna huoneentauluja, joissa näkyvät kriteerit ja joihin voit kirjata teemoittain omaa kehittymisen suunnitelmaa. Jokaisesta neljästä teemasta on oma huoneentaulu, jonka voit ladata ja tulostaa itsellesi A4- tai A3-koossa osoitteessa: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/

Ohjausosaamisessa on kehitettävää. Käytä laatukriteeristöä apuna ja laadi henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Keskity erityisesti kohtiin, jotka eivät toteudu vielä lainkaan. Jos mahdollista, kehitä osaamista koulutuksilla. Verkostoidu ohjauksen osaajien kanssa, jotka voivat neuvoa ja opastaa digiohjauksen kehittämisessä. Olet tämän itsearvioinnin jälkeen ehkä tunnistanut joitakin kehittymisen osa-alueita. Peilaamalla niitä digiohjauksen laatukriteereihin, voit laatia oman tai organisaatiota koskevan kehittymisen suunnitelman. Tässä voit käyttää apuna huoneentauluja, joissa näkyvät kriteerit ja joihin voit kirjata teemoittain omaa kehittymisen suunnitelmaa. Jokaisesta neljästä teemasta on oma huoneentaulu, jonka voit ladata ja tulostaa itsellesi A4- tai A3-koossa osoitteessa: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/