Verkkototeutusten itsearviointiin tarkoitettu lomake koostuu 11 teemasta, joiden kysymykset ovat muotoiltu jo toteutuneen verkko-opintojakson arviointiin sopiviksi. Lomaketta voi kuitenkin hyödyntää myös suunnitteluvaiheessa olevan verkkototeutuksen kehittämiseen.

Täyttämällä huolellisesti lomakkeen kaikki osiot saat lopuksi palautteen opintojaksostasi. Halutessasi saat tuloksen myös sähköpostiisi.

Voit myös ladata laatukriteerien arviointityökalut itsellesi erillisinä, sähköisesti täytettävinä PDF-lomakkeena. Huomaathan, että PDF-lomake ei anna palautetta laatukriteereiden toteutumisesta. Palautteen saat ainoastaan täyttämällä työkalun tällä verkkosivulla. 

Kohderyhmä ja käyttäjät

Käyttäjät ja heidän tarpeensa huomioidaan suunnittelussa ja tuotantovaiheessa sekä toteutuksen aikana.
Lähtötasovaatimukset löytyvät opintojaksokuvauksesta.
Lähtötaso voidaan tarvittaessa selvittää. Opintojakson osallistujilla on riittävät pohjatiedot ja -taidot opintojakson suorittamiseksi.
Toteutus ja pedagogiset ratkaisut onnistuvat valitulla osallistujamäärällä.

Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut

Osaamistavoitteet on määritelty osaamisperustaisesti, työelämälähtöisesti ja geneeristen taitojen kehittyminen huomioiden. Opintojaksolla sovelletaan tarkoituksenmukaisia pedagogisia malleja, toimintatapoja ja menetelmiä, jotka ovat linjassa opintojakson oppimiskäsityksen kanssa.
Opintojakson sisältö ja menetelmät sekä tekniset ja pedagogiset ratkaisut tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.
Opiskelijan kansainvälisyysosaaminen vahvistuu opintojakson myötä.
Toteutuksen työtavat tukevat geneeristen taitojen kehittymistä ja saavuttamista.
Opiskelijalla on mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa suhteutettuna opintojakson tavoitteisiin.

Tehtävät

Oppimistehtävät ovat osaamistavoitteiden saavuttamista edistäviä, työelämäläheisiä ja mahdollistavat opiskelijoiden yksilöllisyyden huomioimisen. Toteutukselle valitut työtavat tukevat yhteisöllistä tiedonrakentelua ja osaamisen jakamista.
Opintojakson sisältö ja menetelmät sekä tekniset ja pedagogiset ratkaisut tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.
Tehtävät kytkeytyvät osaamistavoitteisiin ja työelämän todellisiin tilanteisiin.
Tehtävänannot ovat ymmärrettäviä ja ne ohjaavat opiskelijan työskentelyä.
Tehtävät sopivat verkko-opiskeluun ja niitä on mahdollista suorittaa verkossa yksin tai yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa.
Tehtävien tekemisessä opiskelija voi hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja, mm. ääni, video, kuva, erilaiset tekstit.

Sisältö ja aineistot

Sisältö ja aineistot tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.
Sisältö auttaa oppijaa yhdistämään uutta tietoa aiemmin oppimaansa. Sisältö tukee tiedon soveltamista.
Opiskelija saa ohjausta osaamistavoitteita tukevan oppimateriaalin valintaan.
Opettajat ja opiskelijat tuottavat ja valitsevat aineistoja, jotka ovat ajantasaisia ja koottu luotettavista lähteistä.
Lähdeviitteet ja tieto käyttöoikeuksista ovat näkyvillä aineistossa.
Tieto opiskelijan tuottaman materiaalin säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä käytänteistä löytyy verkkoalustalta.

Työvälineet

Verkkotyövälineet tukevat oppimista.
Toteutuksella käytetään verkkotyövälineitä, jotka tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista, ovat pedagogisesti perusteltuja sekä soveltuvat ammattialan työprosesseihin.
Jos osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii sovellusten lataamisen tai uuden käyttäjätilin luomisen, asia on perusteltu verkkoalustalla. Ladattavat sovellukset ovat maksuttomia ja tietoturvallisia.
Ohjeet verkkoalustan ja työvälineiden käyttöön, sovellusten lataamiseen ja käyttäjätilin luomiseen löytyvät verkkoalustalta.
Opettaja ja opiskelija saavat opintojakson aikana verkkoalustalta metatietoa. Opettaja voi hyödyntää tietoa mm. ohjauksessa ja opiskelija mm. opintojensa edistymisen seuraamisessa.
Tieto opintojakson suorittamiseen vaadittavasta peruslaitteistosta ja muista tarvittavista sovelluksista löytyy opintojaksokuvauksesta.
Opintojakson suorittaminen onnistuu tavanomaisen nopealla verkkoyhteydellä.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus tukee osaamistavoitteiden saavuttamista.
Opettajalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen, yhteisölliseen tekemiseen, toisilta oppimiseen ja kokemusten jakamiseen verkossa.
Sidosryhmät, esim. työelämän edustajat, pystyvät osallistumaan vaivatta yhteistyöhön toteutuksen aikana.

Ohjaus ja palaute

Ohjaus ja palaute ovat oikea-aikaista ja niitä on saatavissa koko opintojakson ajan.
Tieto ohjauksesta ja sen toteuttamisen tavoista löytyy verkkoalustalta.
Opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta ja palautetta opintojakson aikana opettajilta, muilta opiskelijoilta ja sidosryhmien edustajilta.
Opiskelija pystyy osallistumaan aktiivisesti ohjaukselliseen keskusteluun eri työvälineitä hyödyntäen.
Verkkoalustan analyysityökaluja hyödynnetään opiskelijoiden edistymisen seuraamisen, etenemisen, kannustamisen ja ohjaamisen tukena.
Ohjauksen vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut löytyvät helposti verkkoalustalta.
Opiskelija voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä koko opintojakson ajan.

Arviointi

Arviointi on läpinäkyvää, jatkuvaa, monipuolista ja reflektio-osaamista kehittävää.
Arvioinnin toteutus, kohteet ja muodostuminen löytyvät opintojaksokuvauksesta. Arviointi suoritetaan arviointikriteerien mukaisesti.
Arviointia tapahtuu koko oppimisprosessin ajan ja sitä toteutetaan monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osallistuu itsearviointiin ja vertaisarviointiin verkkoalustan työvälineitä käyttäen.

Kehittäminen

Verkkototeutusta kehitetään jatkuvasti.
Opintojakso on ajanmukainen ja päivitetty mm. osaamistavoitteiden, sisältöjen, menetelmien, arvioinnin ja verkkotyövälineiden osalta.
Opettajilta ja opiskelijoilta kerätään palaute vähintään toteutuksen jälkeen. Opintojaksoa kehitetään saadun palautteen perusteella.

Käytettävyys ja ulkoasu

Toteutus on selkeä, käytettävä ja tietoturvallinen.
Opintojakson rakenne ja etenemisen vaiheet on esitetty selkeästi. Suorittamisen kannalta oleelliset, opintojaksokuvausta vastaavat asiat löytyvät kootusti verkkoalustalta.
Sisällöt (mm. kansiot, sivut, tiedostot) ovat tunnistettavia ja toimivia.
Sisältökokonaisuus näyttäytyy yhtenäisenä.
Fontit ovat helposti luettavia. Teksti on riittävän suurta tai suurennettavissa.
Tekstit ovat luettavissa ruudunlukijalla.
Visuaaliset elementit tukevat sisältöä.
Videot ja äänitiedostot on tekstitetty tai sisältö on muutoin saatavilla tekstimuodossa.
Linkkien kuvaustekstit ovat ymmärrettäviä. Linkit aukeavat uuteen selainikkunaan.
Materiaali, joka ei ole esteetöntä, erottuu selkeästi.
Opiskelu onnistuu päätelaitteesta riippumatta.
Opiskelu verkkoalustalla ja eri sovelluksia sekä työvälineitä käyttäen on tietoturvallista. Sisältö ja materiaalit ovat tietoturvallisia.

Tukipalvelut

Pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin on saatavilla tukea.
Opettaja on tietoinen pedagogisen ja teknisen tuen kanavista. Hän voi tehdä tukipyynnön eri työvälineitä käyttäen.
Opiskelija löytää verkkoalustalta yhteystiedot, mistä hän saa apua opintojen sisältöjä ja suorittamista tai teknisiä ongelmia koskeviin kysymyksiinsä. Hän voi tehdä tukipyynnön eri työvälineitä käyttäen.
Tukipyyntöihin saa vastauksen sovitun aikataulun mukaisesti.
Tuloksesi:

Verkkototeutuksesi täyttää arviointikriteerit kiitettävästi. Olet saavuttanut eAMKin toteutuksissa tavoitellun laatutason, onneksi olkoon! Säilytä loistava laatu kehittämällä verkkototeutusta jatkuvasti mm. opiskelijapalautteen perusteella.

Verkkototeutuksesi täyttää osan arviointikriteereistä, mutta vielä löytyy parannettavaa. Jos vastauksistasi löytyy ei- ja osittain-vastauksia, panosta näiden kohtien kehittämiseen. Opiskelijoilta, kollegoilta ja verkkopedagogiikan tukihenkilöiltä voit saada hyviä ajatuksia kehitystyöhön.

Verkkototeutuksessasi on kehitettävää. Käytä laatukriteeristöä apuna. Keskity erityisesti kohtiin, jotka eivät toteudu vielä lainkaan. Jos mahdollista, näytä toteutustasi kollegallesi tai verkkopedagogiikan tukihenkilölle – saat varmasti arvokkaita vinkkejä ja kehitysideoita.

eAMK Lataa itsellesi verkkototeutusten laatukriteerit PDF-tiedostona Lataa!

Mikäli et näe lomaketta, voi se johtua evästeasetuksistasi.
Voit päivittää evästehyväksyntäsi evästeilmoitus-sivuilla valitsemalla "Muuta hyväksyntääsi" ja "Salli kaikki evästeet".

Voit halutessasi muuttaa evästehyväksyntääsi uudelleen lähetettyäsi lomakkeen.